Bijbelse overdenkingen is een pagina met bemoedigende en opbouwende overdenkingen. Met woorden van God. Gods woorden hebben kracht. Er worden regelmatig nieuwe overdenkingen bijgeplaatst.

Op de pagina Bijbelse overdenkingen van www.bijbelenbeeld.nl worden regelmatig nieuwe overdenkingen geplaatst met bemoedigende en opbouwende teksten. Deels zijn het Bijbelstudies die ook voor huiskringen en gespreksgroepen geschikt zijn.
In het archief kunt u de eerder op de homepagina onder Tekst voor deze dag geplaatste korte overdenkingen lezen.

 

Van nacht tot morgenstond.

Nachten kunnen land duren. Vooral als je een slechte slaper bent.

In de nacht kunnen al je problemen op je af komen. Overdag heb je afleiding.

In de nacht komen vaak de aanvallen van de duisternis. Men zegt wel dat rond drie uur in de nacht

de duisternis het meest actief is en dan de kinderen van God het meest aanvallen.

Zorgen en problemen kunnen dan als bergen worden. En in je denken vormen zich muren waar je niet doorheen kunt breken.

Maar misschien zijn er ook werkelijk muren waar je tegenaan loopt.

Problemen met de kinderen, je man, je vrouw, je werk of financiële problemen waar je niet uitkomt.

Wie kent geen strijd?

Je kunt je gedachten dan de vrije loop laten, maar je kunt dat ook een halt toe roepen en gaan bidden.

Je kunt je bed uitgaan en de Bijbel pakken. Sla dan eens Psalm 91 op.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, verblijft in de schaduw

van de Almachtige. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,

mijn God op wie ik vertrouw,

Want Hij is het die u redt. Met zijn vlerken beschermt Hij u, onder zijn

vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is als een schild, als een pantser,

Daarom hebben wij niet te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht en

voor de pijl, die des daags vliegt. Hij is immers ons pantser!!

Al vallen er duizenden om u heen, tot u zal het niet komen,

U zult de vergelding aan de vijand zien, want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen.

Hij zal zijn engelen gebieden dat zij u behoeden op al uw wegen.

Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

(Jezus zegt in Lucas 10 : 19 : zie Ik heb u macht gegeven om op slangen en

schorpioenen te treden, en tegen de hele legermacht van de vijand; en niets

zal u enig kwaad doen.)

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten

omdat hij mijn naam kent;

Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,

Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,

en Ik zal hem mijn heil doen zien.

Soms kunnen we worstelen om ergens doorheen te breken, maar vergeten

de rust van God in te gaan.

Wij mogen doorbrekers zijn, maar alleen in de kracht van God.

Wij mogen doorbreken, maar dat is alleen mogelijk als de Heer voor ons uitgaat.

(Micha 2: 13)

Dan zullen de woorden die de Heer tegen Zerubbabel zei ook voor ons gelden.

Niet door kracht noch door geweld, maar door mijn Geest! Zegt de Here der

heerscharen. Wie? Ja de HERE DER HEERSCHAREN !!

Hij zegt; wie zijt gij grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel wordt gij

een vlakte.( Zach. 4: 7)

Dat geldt ook voor u, voor mij.

Ik wil eindigen met de woorden uit psalm 92.

Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste,

in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen,

en uw trouw in de nachten.

Kom sta op, een nieuwe dag breekt aan. Verwacht de Heer en vertrouw Hem.

Hij wil u door deze nieuw dag leiden. Rust in Hem.

Gods zegen voor deze nieuwe dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor Komt allen tot Mij.

Klik hier voor Zo waar Ik leef.

Klik hier voor Het ongeboren kind.

Erkenning van het recht op leven.

Klik hier voor Bedenk de dingen die boven zijn

       Klik hier voor Al ben ik gevallen.

 

Nieuw. Klik hier voor Stil maar, wacht maar.