U weet wat angst hebben is? Angst voor God? Angst dat u niet vergeven wordt? Denkt u dat u de zonde tegen de Heilige Geest hebt begaan? Bang voor de hel? Bang voor het oordeel? Wees niet bang! God houdt van U. Wat u ook hebt gedaan, Hij wil u vergeven! Lees deze overdenking!

Angst dat je verloren gaat? Angst dat God jou niet vergeeft.

Dat is een hel op aarde. ja toch? U wilt niet verloren gaan. U wilt God in uw leven hebben.

Enige tijd geleden nam een vrouw contact met me op. Ze was ten einde raad. Ze had zelfs op straat op haar knieën gelegen en het naar God uitgeschreeuwd en gevraagd of God haar wilde vergeven. Ze leefde in een hel.
Nu heeft ze een leven met God. Haar angst is weg.

Ik ga verder op dit probleem in. Maar ik kan u, die hiermee worstelt, al zeggen;

U heeft die zonde niet begaan? Weet u waarom niet?

Het is het werk van de Heilige Geest in deze wereld die mensen beweegt Jezus aan te nemen en  zich daarmee met God laten verzoenen.

De Heilige Geest probeert mensen te bewegen voor God te kiezen.

Dat probeert de Heilige Geest in elk mens. Dat is het belangrijkste werk van de Heilige Geest.

Als u worstelt met de vraag of u gezondigd hebt tegen de Heiige Geest en u zou zich graag willen bekeren van wat u mogelijk fout heeft gedaan,
dan is het de Heilige Geest die dat in u bewerkt.
Hij spoort u aan vergeving te vragen en Jezus als uw Verlosser aan te nemen.

Als u de onvergefelijke zonde tegen de Heilige Geest zou hebben begaan (gelasterd),
dan zou Hij u niet het verlangen in uw hart leggen om bij God te horen.
Want dan zou Hij tegen wat Jezus in Matt. 12 heeft gezegd ingaan.
En dat is onmogelijk. God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest zijn Eén.
Het is de duisternis, de grote leugenaar, die u beschuldigt en doet wanhopen.
Lees de pagina Scheiding en herstel eens.
Die boodschap geldt ook voor u.

Besef dat iemand die een blijvende verharding tegen het werk van de Heilige Geest in zich heeft,
zelf de Heilige Geest buiten zijn of haar leven houdt.
Vergeving ontvang je door je zonden te belijden en Jezus als je Redder  en je Verlosser aan te nemen.
Als je God en de Heilige Geest door verharding bewust buiten je leven wilt houden dan kan je geen vergeving ontvangen
omdat Hij je dan niet naar het kruis kan leiden.

Het is als iemand die in de woestijn uitdroogt en niet beseft dat hij dreigt om te komen. 
En als dan een bekende komt, waar hij zich niet mee wil verzoenen, die hem wil redden door hem water te geven dan wijst hij dat af.
Door die afwijzing sterft hij. U kent de uitdrukking wel; ik sterf nog liever dan.........
Het gaat om een blijvende verharding van het hart.

We lopen het gevaar in verwarring te komen als we teksten niet lezen in de context waarin ze staan. Matteus 12: 24-31 .
De bijbel spreekt hier niet over zonde maar over lastering.
In het tekstverband kunnen we opmaken dat het hier gaat om mensen die Jezus, de Messias,
verwerpen en Hem beschouwen als een dienaar van de duivel. (Matt. 12: 24-31
Als iemand Jezus Christus bewust en blijvend afwijst, Hem verwerpt, dan is er geen verlossing.
Hand. 4:12 zegt; er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden.
Het gaat om mensen die bewust en blijvend zich tegen God blijven verzetten.
Ze maken zich niet bezorgd en over hun zondige leven en leven verder, overtuigd van hun eigen gerechtigheid.

Maar zelfs een christenvervolger als Paulus kon tot bekering komen.

En besef dat het de Heilige Geest is die mensen overtuigt van zonde en gerechtigheid met het doel hen bij het kruis te brengen.
Hij wijst je op het volbrachte werk van Jezus. Dat is Zijn werk. Hij verheerlijkt Jezus.
Hij overtuigt van zonde maar wijst gelijk op vergeving en genade. God wil niet dat iemand verloren gaat. (2 Petrus 3:9) Hij

Het is de duivel, de aanklager, die mensen probeert te overtuigen dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hebben begaan en
dat er voor hen alleen maar oordeel is.
Hij zal je gedachten vullen met gedachten van oordeel, van ongeloof, van twijfel, van onvergevingsgezindheid.
Vooral dat laatste. Er is geen vergeving, daar zal hij je gedachten mee vullen. 
Soms kan het nodig zijn dat je gebed voor bevrijding van deze gedachten nodig hebt om tot de zekerheid te komen
dat God jou genadig is en wat je ook gedaan hebt wil vergeven,

En belijdt wat je fout hebt gedaan en vraag vergeving.
De Bijbel zegt; indien wij onze zonden belijden, is God getrouw en rechtvaardig ons de zonden te vergeven
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

En waak er voor dat je geen losse teksten op jouw situatie toepast. Elke tekst moet je in het brede verband lezen waarin het staat.

Gods genade is oneindig groot. Ook voor jou geldt die genade.
En mocht je er niet uitkomen, zoek hulp en gebed. Blijf er niet alleen mee worstelen.