Hemelvaartsdag. Jezus voer op naar de hemel. Wat betekent Hemelvaartsdag? Wat gebeurde er in de hemel?

Een driedelige studie over Hemelvaartsdag.

Hemelvaart (deel 1)

 

Vandaag een inleidend schrijven.

 

 

Hij kwam bij ons, heel gewoon,

de Zoon van God, als mensenzoon.

 

Hij de eniggeborenzoon van de Vader verliet zijn vaderlijk huis om naar een wereld in puin te gaan.

Hij, die een leven vol van pracht en praal gewend was, werd geboren in een stal.

Heel de wereld was een stal geworden.

Een wereld die een verlengstuk had kunnen zijn van dat vaderlijk huis met al zijn heerlijkheid, en schoonheid was door de mens, door de zondeval , verworden tot een stal.

Tot een puinhoop, vol ellende, vol pijn , vol verdriet.

Jezus, Hij kwam naar ons en leefde met ons.

De Zoon van God werd een mens als wij, maar zonder zonde.

 

 

Hij kwam en liet de Vader zien.

Wat had het anders kunnen zijn. Gods wereld, Zijn schepping was bedoeld als een plaats van vrede.

Een plaats waar we met God in vrede hadden kunnen wandelen.

Nu zien we beelden van door oorlog verwoeste steden maar er zijn nog gebieden waar we ons in het paradijs wanen.

Zonde heeft de wereld naar de afgrond gebracht. De duivel had zijn slag gelagen.

De mens had deze prachtige schepping in zijn handen gegeven.

 

Toen kwam de Zoon van God, Jezus Christus.

Hij boog Zich over die mens vol pijn, vol ziekte, vol gebondenheid en dood.

Hij boog zich vol ontferming over die zieke, legde hem de handen op en genas.  Hij bevrijdde door de duivel gebonden mensen.

Hij wekte doden op. Hij was één met die mens in al zijn leed.

Jezus, de Zoon van God; ook nu is hij met ontferming bewogen. Bewogen met u. Hij is niet veranderd.

 

Jezus, de man van smarten, vertrouwd met ziekte en pijn werd aan het kruis genageld.

Daar droeg Hij onze zonden. Daar droeg Hij de straf die wij hadden verdiend.

Daar kwam het oordeel Gods over Hem.

Daar kocht Hij ons vrij.

Daar bracht Hij de satan de vernietigende slag toe. Daar werd satan overwonnen en hem zijn kracht ontnomen.

Daar deel Hij het heelal schudden. Vanaf dat moment sidderen de machten van de hel voor Hem en voor Zijn naam.

Daar baande Hij de weg voor ons om weer in contact te komen met de Vader.

Hij overwon de dood en bracht ons daarmee eeuwig leven.

Jezus Christus, Zoon van God, Hij kwam heel gewoon. Glorie voor Zijn naam.

Deze week vieren we Hemelvaart. Vieren we zijn verheerlijking.

 

 

 

 

 

Hij liet ons achter met de grootste opdracht aller tijden.

Verkondig het evangelie aan de hele schepping. Maak alle volken tot mijn discipelen.

Redt hen die ten dode zijn opgeschreven.

Wendt u niet af van hen die ter slachting wankelen.(Spr. 24:11)

 

Jezus, Hij veranderde de wereld, de kosmos.

Eens zal alle knie zich voor Hem buigen en belijden dat Hij Heer is.

Nu gaat Hij terug naar de Vader. Hij is weer thuis.

Daar wacht Hem een glorieuze ontvangst en verheerlijking.

Missie volbracht.

Jezus Christus, Hij kwam heel gewoon. Voor u, voor mij.

Hij die zegt; wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.(Openb. 1:18)

 

Neem deze Jezus aan in uw leven. Laat Hem uw Redder en Verlosser zijn.

Hij stierf voor u aan dat kruis.

Doe het, dan zult u met Hem leven tot in alle eeuwigheid.

 

Hemelvaart deel 2; Jezus komt Thuis en ontvangt de Naam boven alle naam.

 

Het was ruim 33 jaar geleden dat de Vader tegen zijn Zoon zei; ga, het is nu de tijd.

Mijn woord dat Ik gesproken heb dat Ik vijandschap zal zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad en dit zal u de kop vermorzelen moet nu werkelijkheid worden.. (Gen. 3:15)

Hij stuurde zijn Zoon het vijandelijke gebied in. Naar het hol van de (brullende) leeuw.

Het zou een geweldige loodzware, maar bewogen, missie worden.

De confrontatie met de satan begon in de woestijn en eindigde aan het kruis.

Maar Jezus overwon glorieus.

Op dat kruis werd de kop van de slang volkomen vermorzeld.

Maar nu kwam Hij thuis, Thuis bij de Vader.

In Filip. 2: 5-11 staat het zo prachtig beschreven.

Hij was gegaan, had Zijn goddelijke positie prijsgegeven. Hij had er vrijwillig afstand van gedaan.

Hij bracht het grootste offer ooit gebracht.

Na deze daad van opoffering eerde en beloonde God, zijn Vader, Hem op een uitzonderlijke manier.

Jezus zou niet meer dezelfde positie hebben als 33 jaar geleden.

 

Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in die naam van Jezus zich alle knie zou buigen en alle tong zou belijden; Jezus is Heer, tot eer van God de Vader.( de verzen 10 en 11)

Zijn naam is HEER.

In de bijbel heeft een naam veel meer betekenis dan in onze cultuur. Daar geeft een naam niet alleen de identiteit aan, maar ook de persoonlijkheid, status en gezag.

Jezus kreeg de titel KURIOS, wat betekent HEER.

Dat betekent dat Hem alle heerschappij en macht is toevertrouwd. Hij heeft alle macht.

Jezus komt thuis

In Joh. 16 : 24 praat Jezus tegen zijn discipelen over het heengaan naar de Vader en Hij zegt: tot nu toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam: bidt en gij zult ontvangen.

Daar doelde Jezus op de naam die Hij zou krijgen na de Hemelvaart.

In de voorafgaande verzen brengt Hij dat in verband met nog grotere werken doen.

Wat gij ook vraagt in mijn naam , als KURIOS , als HEER: Ik zal het doen.

Paulus schrijft in de brief aan de Efeziers dat hij bidt dat de geestelijke ogen geopend zullen worden opdat zij (wij) zullen zien.

Het is niet alleen de opstandingskracht die in ons werkt, maar hij wil dat wij ook beseffen dat wij met Christus als HEER een plaats hebben gekregen in de hemelse gewesten en die naam HEER mogen gebruiken. Met alle autoriteit die daaraan verbonden is.

 

 

 

Petrus had het goed begrepen.

Hij zei tot de verlamde: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u: in de Naam (Heer) van Jezus Christus: wandel.

Hij bad niet in de vorm van Heer wilt u deze zieke man genezen. Nee, hij was zich bewust dat Jezus zijn gezag en volmacht verbond aan het gebruik van die Naam.

Daarom kon hij zeggen: wat ik heb.....

En dat mogen, ja moeten wij ook zeggen: wat ik heb...... want wij hebben die autoriteit gekregen.

 

Wij bidden vaak klakkeloos met de woorden in Jezus naam , of om Jezus wil.

Als wij bidden met een zieke of gebondenen vrij willen zetten zullen we een diep besef moeten hebben van die NAAM. Van het gezag dat in die Naam ligt.

Dan kunnen wij met autoriteit bidden en bevelen dat de duisternis moet wijken.

De duisternis weet maar al te goed wie wel of niet beseft in welke autoriteit hij of zij staat.

En de duisternis is bang voor hen die dat besef hebben.

 

Hemelvaart is een dag die een geweldige dimensie heeft in de geestelijke wereld.

Jezus is HEER geworden. En de duivel siddert voor die Naam.

Jezus heeft overwonnen, Hem zij de eer, de glorie en de heerlijkheid.

 

Eens zal daar dat moment zijn dat ALLE knie zich voor Hem zal buigen en erkennen dat Hij HEER is.

Besefte iedereen maar wie Hij is, wat Hij voor ons heeft gedaan en welke positie Hij heeft, dan zou het niet moeilijk zijn om voor Hem te kiezen.

Hemelvaart deel 3 ; Jezus ontvangt de beloofde Heilige Geest.

 

Johannes de Doper zei over Jezus: Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Toen Jezus in water gedoopt werd en opstond uit dat water kwam de Geest Gods door middel van een duif op Hem. Daarna werd Hij door de heilige Geest naar de woestijn geleid.

Wie doopte Jezus met de Heilige Geest? God de Vader.

Na Zijn dood en opstanding verscheen Jezus aan zijn discipelen en blies op hen en zei;

Ontvang de Heilige Geest. (Joh. 20:22)

Was dat de uitstorting van de Heilige Geest? Ik geloof het niet.

Hij deelde iets van de Heilige Geest , die in Hem was, aan hen mee.

Zoals bij handoplegging Gods kracht naar de ander kan doorstromen.

En Jezus had hen immers geboden Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de belofte van de Vader. Want Johannes , zei Hij, doopte met water , maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden.(Hand. 1: 4)

 

 

Laten we er attent op zijn dat de belofte hier slaat op de doop met de Heilige Geest.

Ze moesten wachten. Het was nog niet zover. Eerst moest Jezus opvaren naar de hemel, terug naar de Vader.

Gisteren hebben we stilgestaan bij het ontvangen van de NAAM BOVEN ALLE NAAM.

Jezus werd verhoogd en kreeg alle macht en gezag

Maar Hij ontving meer. Namelijk de belofte van de Heilige Geest .

Ook hier slaat het woord belofte op de Heilige Geest.

Petrus zegt in zijn toespraak na de uitstorting van de Heilige Geest.; Nu Hij (Jezus) dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte van van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort. (Hand. 2:33)

Hij heeft de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen.

Ook hier eert de Vader de Zoon door Hem tot doper met de Heilige Geest te maken.

Die was in handen van God de Vader, maar ook dit vertrouwde Hij Jezus toe.

Twee uitermate belangrijke zaken ontving Jezus van zijn Vader als eerbetoon voor het grote offer dat Hij had gebracht.

Hij werd, zoals we gisteren hebben gezien bevorderd tot de hoogste rang in het heelal.

Hij kreeg de Naam boven alle Naam; Hij werd Heer.

Daarnaast werd Hij op dat moment de Doper met de Heilige Geest. Precies zoals Johannes de Doper had voorspeld.

De doop met de Heilige Geest was om twee redenen nodig.

De eerste reden was het ontvangen van onderwijs. Jezus zegt in Joh. 16 :12 ; Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen (bevatten) ; doch wanneer Hij komt. De Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Vers 15; Hij zal uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Jezus zegt dat Hij door de Heilige Geest (openbaring) de discipelen en daarmee ons verder zal onderwijzen. (ik heb op mijn facebookpagina daar al eerder overgeschreven en ga daar nu niet verder op in)

De tweede reden was en is geestelijke toerusting.

 

Beide verhogingen door God de Vader (de Naam boven alle naam en het ontvangen van de belofte van de Heilige Geest staan in verband met de oorlog die er woedt; de geestelijke strijd

Gisteren hebben we het gehad over de autoriteit die Jezus door die NAAM heeft gekregen en wij delen die autoriteit met Hem omdat wij zijn NAAM mogen gebruiken.

Met alle gezag daaraan verbonden.

Vandaag zien we dat Jezus verhoogd werd tot Doper van de uitermate belangrijke doop met de

Heilige Geest. Zonder vervuld te zijn met die Heilige Geest is het niet mogelijk deel te nemen aan de geestelijke strijd.

 

 

Het woord belofte is vaak gevallen. Steeds in verband met de Heilige Geest.

Terzijde wil ik opmerken dat het woord belofte nooit in verband staat met welke vorm van waterdoop dan ook.

 

Ook in Hand. 13: 32-24 niet.

Daar staat:

En wij verkondigen u ,dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen

(hij zegt dat niet als kind, maar als een volwassen man) , vervuld heeft door Jezus op te wekken.

Het woord belofte staat in verband met de Heilige Geest en met de komst van Jezus en de opstanding van Jezus.

 

Hemelvaart. Jezus' thuiskomst en zijn verhoging is de opmaat tot Pinksteren.

Deze twee belangrijke dingen moesten eerst geschieden voor Pinksteren kon aanbreken.

Jezus ontving het hoogste gezag en als Hoofd van het lichaam kon Hij als Doper zijn lichaam, de gemeente, de gelovigen, toerusten tot de strijd.

Hij werd door zijn dood aan het kruis en opstanding het bruggenhoofd in vijandelijk gebied.

Nu was Hij klaar om met Zijn gemeente te vormen en daardoor de geknechte mensen in de hele wereld te bevrijden.

Het verborgen plan van God was klaar om openbaar te worden. (Ef. 3:9)

Hemelvaartsdag; zo maar een dag om te gedenken dat Jezus op de wolken opvoer naar de hemel?

Nee, Hij werd verhoogd en daarmee gaf God Hem de totale geestelijke autoriteit.

Pas als het einde komt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben en al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd, zal Hij die autoriteit weer aan de Vader terug geven opdat God zij alles in allen. ( 1 Cor. 15: 24- 28)