Dopen! Welke doop? Moet ik mij volwassen laten dopen? Moet ik mij laten overdopen? Dopen door onderdompeling? Lees in deze overdenking wat de doop inhoudt.

De waterdoop. Na de bekering volgt de waterdoop en de vervulling met de Heilige Geest. De waterdoop is één van de fundamenten van het geloof.

Ik weigerde, ik wilde niet
ik trachtte te ontlopen
dat ze mij zouden dopen.
Waarom zou ik? Ik was gered,
Ik was opnieuw geboren !
Ik wilde het niet horen
dat Ik aan Jezus ' woord
stug ongehoorzaam bleef.

Ik vond de doop een mal vertoon
een schaduw van het echte,
waar ik geen waarde aan hechtte
daar ik de werkelijkheid bezat.

Tot in een kerkje achteraf,
tussen veel blijde kinderen Gods,
mijn theorie, mijn vrome trots
in duizend stukken viel.
Want 'k zag hoe in de doop Gods glans,
Zijn Geest, Zijn licht, zijn erekrans
zich duidelijk vertoonden.

Toen ben ik nederig en klein
die doop ook ingegaan;
en uit het water opgestaan
werd ik door blijdschap overstelpt.

Ik was genezen van de waan
dat Christus' doop onnodig is,
dat vorm zelfs overbodig is
als Hij daarin is voorgegaan.

 

(een gedicht van Benjamin)

 

Dopen, waarom?

In Hebr. 6:2 staat dat dopen een fundament van het geloof is.
Daar wordt gesproken over een leer van dopen.
In de bijbel vinden we een aantal vormen van dopen;

De doop van Johannes, een doop van bekering. (Hand. 19:4)

De doop in het lijden;
Jezus zegt in Lucas 12:50 : Ik moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij.
En in Marcus10:38 zegt Hij; Kunt gij de beker drinken, die Ik drink of met de doop gedoopt worden, waarmee Ik gedoopt wordt? Jezus doelde op Zijn komend lijden aan het kruis.

De waterdoop en de doop in de Heilige Geest.

Op deze pagina gaan we in op de waterdoop.
Voor alle duidelijkheid wil ik eerst ingaan op teksten die verschillend worden geïnterpreteerd. In Handelingen worden twee beloften genoemd. Dat blijkt verwarrend te zijn en worden ten dele verkeerd gebruikt.

In Hand. 13: : 32 staat het volgende; En wij verkondigen u, dat God de BELOFTE, die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun KINDEREN, vervuld heeft door Jezus op te wekken. Paulus doelt hier op de belofte door God aan Abraham gegeven dat door hem alle geslachten gezegend zouden worden.

Gezegend door het geloof in Jezus Christus, in Zijn dood en opstanding. Door dat geloof worden wij behouden. Paulus beschrijft hier het volbrachte werk en dat dit de vervulling van de belofte is die aan de vaderen gegeven is. Hij zegt dat is aan ons, hun kinderen, vervuld. Wij hebben het meegemaakt zegt hij. Hij noemt zich zelf en de toehoorders kinderen. Dat zegt hij als een volwassen man.

Ik ben, nu bij dit schrijven, 74 jaar en een kind van mijn aardse vader en door het geloof kind van God de Vader. Kinderen betekent hier nageslacht. Dit is één van de beloften.

De 2e belofte zien we tot werkelijkheid komen tijdens Pinksteren. Door de uitstorting van de Heilige Geest. In de toespraak van Petrus begint hij met wat door de profeet Joël is gezegd;
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees. Petrus zegt; dit is het wat u nu ziet.(Hand. 2: 17) (dit deel van de woorden van Joël slaat dus niet alleen op de eindtijd zoals wij onze tijd nu noemen)

En dan volgt in Hand. 2 vanaf vers 32 een verklaring die door veel gelovigen over het hoofd wordt gezien.

Hij zegt: Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de BELOFTE (de 2e) des Heiligen Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit (die 2e belofte) uitgestort, wat gij en ziet en hoort. Die tweede belofte geldt dus voor de gave van de Heilige Geest.
Johannes de Doper kondigde het al aan. Hij (Jezus) zal u dopen met de Heilige Geest. (Marcus 1:8)

Toen de toehoorders dat hoorden riepen zij; wat moeten wij doen?

Dan antwoord Petrus; Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is DIE (eigen nadruk) belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn. (ook voor ons)

Petrus heeft het hier over de belofte van de heilige Geest die Jezus van de Vader ontving om die uit te storten. Die gold en geldt voor de toehoorders en hun nageslacht.
Echter in de juiste volgorde. Eerst bekering, dan zo spoedig mogelijk dopen en daarna de belofte van de Heilige Geest.
Prachtig zijn de woorden in vers 41: Zij dan , die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen.

Bekering, dopen en vervulling met de Heilige Geest (op dat laatste zal op een andere pagina worden ingegaan)
In Handelingen zien we steeds dit patroon.

bv. In Hand 16: 33 en 34.
De gevangenbewaarder van Filippi liet zichzelf dopen en al de zijnen. Maar daarop volgt dat hij zich verblijdde dat zijn gehele huis tot geloof was gekomen.

We gaan nu verder met de opdracht tot en de betekenis van de doop.

In Matt. 28: 19 en 20 staat de opdracht.

Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.
Een nieuwe opdracht van Jezus zelf. Wij allen worden geroepen tot discipelschap.

Het Griekse woord voor doop is baptizo, dat betekent; ergens indompelen, onder water laten lopen doordrenken.
Doop volgt op bekering. Marcus 16:16 zegt: wie gelooft en gedoopt is zal behouden worden.
Jezus zegt tegen Nicodémus; Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. (Joh, 3:5)

.

Bekering en doop hoort bij elkaar. Onlosmakelijk. Jezus geeft daarin het voorbeeld.
Jezus zegt tot Johannes de Doper; Laat Mij thans geworden (doop MIJ), want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.(Matt. 3: 15)Gerechtigheid? De Prof Brouwer vertaalt daar dat woord met; het betaamt ons Gods wil geheel te volbrengen.
En de Leidse vertaling zegt: want op die wijze past het ons alle plichten te vervullen.

Verschillende betekenissen van de doop.

Afwassing van zonden, een bede van een goed geweten tot God, het begraven van onze oude natuur door de doop in de dood.
In de 1e brief van Petrus schrijft hij (vers 20 en 21) : dat Noach in de ark, door het water heen gered werd. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet een afleggen is van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God.

Ook hier komt tot uitdrukking dat er eerst bekering en vergeving van zonden moet hebben plaatsgevonden, waardoor men een goed geweten kan hebben. Dan kan men zich laten dopen.
Hoe krijgt men een goed geweten?

Hebr. 10: 22; laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water.
( Besprenging ; de gelovigen worden vergeleken met de Levitische priesters die bij hun inwijding werden besprenkeld met bloed en in water gewassen. Lees ook Ezechiël 36: 25.)
Wij worden door het bloed van Jezus gereinigd.
Openb. 1:5. Daar getuigt Johannes: Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.
Zonder bloedstorting is er geen vergeving (Hebr. 9:22)
Als wij vergeving hebben ontvangen dan is ons geweten door die vergeving schoon geworden.

Maar de doop heeft een nog diepere betekenis.

Paulus werd door de Geest Gods naar de woestijn van Arabië geleid.
Daar bleef hij ongeveer drie jaar. Daar kreeg hij openbaringen.
In Galaten 1:12 zegt hij dat hij het niet van mensen heeft ontvangen, maar door openbaring van Jezus Christus zelf.

Openbaring betreffende het lichaam van Christus. (Lees eens Romeinen 6: 1-8)
Kernpunten zijn het kruis, Zijn dood en begrafenis en Zijn opstanding.
Wij zijn één met Hem geworden. Jezus is één met ons.

Op de weg naar Damascus spreekt Jezus tot Saul ( de vervolger van de gemeente) Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?
Jezus zegt niet; waarom vervolg je de gemeente, nee je vervolgt Mij.
Hand. 26: 16 . Daar zegt Paulus; wie zijt Gij Here?

En de Here antwoordde; Ik ben Jezus, die gij vervolgt.

Rom. 6 leert dat de gelovige met Christus gestorven is en in de doop met Christus begraven is om dan met Hem opgewekt in een nieuw leven wandelen.
Jezus is onze plaatsvervanger. Maar wij zijn één met Hem.
Onze oude natuur is met Hem gekruisigd en daarmee gestorven
Rom. 6:2 wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden we nog daarin leven?
Galaten 5: 24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de hartstochten en begeerten.

En als onze oude natuur gekruisigd en gestorven is dan moet het begraven worden.

Rom. 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood. En in vers 13 ; stelt u dan ten dienste van God als mensen, die dood zijn geweest.

Als u zich laat dopen en onder water gaat betekent dat uw oude natuur wordt begraven en als u uit het water komt mag we in een nieuw leven wandelen.

Tijdens Pinksteren waren er veel mensen die het woord aanvaardden en zich lieten dopen.

U ook?

 

 

 

 

 

 

Wilt u reageren?  klik hier.