Wie is Jezus. Geloven in God.Wil je God vinden? Wil je God ervaren? Jezus Christus is de weg naar God. Deze pagina van Bijbelenbeeld.nl kan je helpen God te vinden. Weet je, God zoekt jou al. God wacht op jou!

 Waar is God is een veel gestelde vraag
Hoe vinden wij  de God van de bijbel? Hoe komen we in contact met Hem?  Hoe bekeren wij ons tot God?  Als u op zoek bent naar God, lees dan deze overdenking.
Er staat een gebed in dat u kan helpen God niet alleen te zoeken maar ook te vinden en in uw hart te ontvangen.

 

 

Lees ook Scheiding en herstel!

De weg naar God.

 

Onlangs hebben wetenschappers bekend gemaakt dat het heelal vele malen groter is dan was aangenomen.Men concludeert dat het heelal niet te meten is omdat het mogelijk is dat door de beperking van de lichtsnelheid het “licht”van nog verder liggende melkwegstelsels ons mogelijk nog niet heeft bereikt.

En als we dan bedenken dat de lichtsnelheid ongeveer 300.000 km per seconde, (ofwel 1 miljard km per uur), is dan duizelt het ons.

Een eerlijke wetenschapper zegt dan ook dat hij/zij niet weet of God bestaat.
Astronauten kijken met verwondering van uit het ruimtestation naar de aarde. Een prachtige kleurrijke planeet. Vanuit dat ruimtestation moet het wel een paradijs lijken.
Ze komen er vandaan en weten wel beter Een paradijs dat nergens verder in het heelal te ontdekken is. Men hoopt sporen van leven te vinden, maar een planeet met leven zoals wij dat kennen lijkt een utopie.

Als we het wetenschappelijk niet kunnen “pakken”, dan zullen we op ander terrein naar dit fenomeen moeten kijken. We kunnen het wegschuiven, maar is dat eerlijk? Houden we onszelf daarmee niet voor de gek?

Er is een andere manier om naar dit fenomeen te kijken.
Dat is een geestelijke manier. Dat is beseffen dat er een wereld, een heelal, kan zijn die voor ons natuurlijke mensen op een natuurlijke manier niet waarneembaar is. Maar wel geestelijk waarneembaar.

En dan kom ik op de Bijbel terecht. Daar vinden we een verklaring voor genoemd fenomeen. Daarin vinden we beschreven hoe God dit heelal en deze aarde schiep. (geen oerknal)
Daar vinden we beschreven hoe God deze aarde als een paradijs had geschapen. Hoe Hij de mens heeft geschapen, lijkend op Hemzelf.
Mensen waarmee Hij wilde omgaan, waarmee Hij een relatie wilde.

God is licht, in Hem is geen duisternis. God staat boven het natuurlijke en is niet gebonden aan door ons vastgestelde lichtsnelheden. God troont ergens in dit heelal, in de hemel, maar woont ook in de harten van mensen die geloven.

God haat de zonde, maar heeft de mens lief.
De Bijbel beschrijft hoe de zonde in dit paradijs is gekomen en het heeft gemaakt tot wat het nu is.
Ziekte, dood, oorlog en noem maar op. Satan heeft de mens verleid tot zonde en zorgde er voor dat de relatie tussen God en mens volledig werd verstoord.

Door de zonde was een relatie tussen God en zijn schepsel, de mens, niet meer mogelijk. Zonde is als een uiterst besmettelijke “ziekte” en de hele wereld is er mee besmet.
De wereld werd zo'n chaos dat God besloot wetten te geven. En bij overtreding van die wetten volgde straf.

Voor ons mensen een eerlijke zaak. Ook Nederland kent een burgerlijk wetboek. Bij overtreding van deze regels volgt straf. Als de staat wetten zou geven en bij overtreding zou zeggen; jammer laat maar, dan zouden we dat zonder meer afkeuren.
Wat zouden we zeggen als iemand je huis binnendringt en alles weg jat? Dan willen we die inbrekers achter de tralies hebben.

God gaf wetten, maar door de zonde was de mensheid niet in staat die wetten te houden. En dat vinden we ook in het Oude Testament terug.
( de Bijbel bestaat uit twee delen; het Oude testament en het Nieuwe testament)
En op het niet houden van die wetten volgde straf.

De wetten losten het zondeprobleem niet op. De Bijbel zegt dat die wetten ons tot een bepaalde tijd onder controle hielden.
Dat kun je lezen in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 3 vanaf vers 15.

God houdt van de mensen, van u , van jou. En Hij wil weer een relatie met de mensen hebben. Ook met u, met jou!

 

 

 

 

Wilt u reageren klik dan hier.

Als u persoonlijke vragen heeft klik dan hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Johannes 3: 16 staat; Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

God wilde en wil de relatie met ieder mens herstellen. Ondanks de zonde houdt Hij zoveel van elk mens dat Hij zijn enige Zoon naar deze wereld stuurde.Jezus Christus.
Hij ging vrijwillig, wetend waarom. God is liefde, maar Hij haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. Maar Hij is ook rechter en kan de zonde, de overtredingen, niet door de vingers zien.

Jezus Christus kwam naar deze aarde. Hij genas zieken, wekte doden op, maakte gebonden mensen vrij.
(gebonden betekent dat iemand op bepaalde terreinen van zijn leven zo door de duisternis wordt beheerst dat hij er geen controle meer over heeft en daar vrij van gemaakt moet worden)

Gods plan om deze wereld te redden van het zondeprobleem en zo weer een relatie met Zijn schepselen te hebben was de kruisiging van Zijn eigen Zoon. Welk mens zou zijn kind opofferen?

De Bijbel zegt dat Jezus onze zonden op Zich nam. Dat Hij tot zonde werd gemaakt en daarmee ook de straf op deze zonden droeg. Daarnaast maakte God Hem ziek, zodat wij door Zijn striemen (Hij werd gegeseld) genezing ontvangen.

Pak eens een Bijbel en lees eens Jesaja 53 en daarna Johannes 19: 17 tot 37.
Daar aan het kruis riep Hij uit; HET IS VOLBRACHT. Daarna stierf Hij.

Maar na drie dagen stond Hij op uit de dood. Hij overwon de dood en voer weer op naar de hemel.
Hij kwam naar deze aarde om het zondeprobleem op te lossen en de werken van satan te verbreken.
Dat gebeurde op het kruis. Daar droeg Hij mijn en jouw zonden. Daar droeg Hij de straf die wij verdiend hebben.

En door het geloof in Hem worden wij van die zonde gereinigd. De Bijbel zegt dat Zijn bloed ons reinigt van alle zonden.
En door die reiniging wordt de relatie tussen God en ons herstelt.

Echter onder één voorwaarde; wij moeten ons bekeren, onze zonden voor God belijden en het offer van Jezus Christus aanvaarden en Hem als Heer in ons leven toelaten en Hem volgen.

Als u dat wilt, bidt dan het volgende gebed;

Vader in de hemel, ik kom tot U in Jezus naam,

Ik erken dat ik een zondaar ben. Wilt U al mijn zonden vergeven.

Ik neem Jezus als mijn Verlosser aan en ik wil Hem voor de rest van mijn leven volgen.

Ik geloof dat Hij ook voor mij gestorven is en is opgestaan uit de dood.

Ik geloof dat Hij nu regeert.

Ik wil graag een relatie met U, kom in mijn hart.

Dank U dat U mijn gebed verhoort.

Amen

Ik wil nog een waarschuwing toevoegen. In deze overdenking heb ik gesproken over een geestelijke weg. Alleen via Jezus Christus kunt u bij God komen. Jezus zei; IK ben de weg, de waarheid en het leven.

Elk ander zoeken in de (occulte) geestelijke wereld is gevaarlijk en kan u in gebondenheid van de duisternis brengen.