In het Archief overdenkingen kunt u eerder geplaatste Bijbelse overdenkingen vinden en lezen.

Tekst voor deze dag (1)

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad, dit zal u de kop vermorselen . (Gen. 3:15)

Komende zondag is de eerste adventszondag. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. Het is voor christenen een voorbereidingstijd voor het kerstfeest.

Heel het Oude Testament is feitelijk adventstijd. Al in Genesis 3 kondigt God de komst van zijn Zoon aan. Jezus Christus. Hij zal de werken van satan  verbreken en de mens weer in contact brengen met zijn Schepper.

Kerstfeest zonder Goede Vrijdag en Pasen is geen feest. Hij kwam om voor mensen een onmogelijke taak te vervullen. Wij vereren niet het kindje in de kribbe, maar de Zoon van God die naar deze aarde kwam om ons te verlossen uit de greep van de duisternis.

Ere zij God in de hoge. Hem komt alle eer toe.

Hoe bereiden wij ons voor op het kersfeest? Zijn het alleen liturgische handelingen tijdens de zondagse kerkdienst? En zijn we verder druk met sinterklaas en alle drukte rondom de kerst? Of nemen we tijd om stil te staan bij zijn komst, zijn wandel op aarde en bij het kruis?

Wat betekenen deze dagen, deze feestdagen voor u?  Hij kwam op aarde voor ons allemaal. Hoort u daar ook bij?

Tekst voor deze dag (2)

Bij deze overdenking staan we een ogenblik stil bij God verwachten.

Jesaja 50:10 moedigt ons aan in moeilijke tijden op God te vertrouwen; wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam des Heren en steune op zijn God.

Wie kent er geen strijd? Problemen in het gezin, ziekte, werkeloosheid, geldzorgen, zo kunnen we wel doorgaan. Er is een oud gezegde dat zegt; elk huis heeft zijn kruis. En dat is waar. Maar hier wordt kruis negatief bedoeld. Ik hoop dat in uw huis ook een ander kruis is. Het kruis van Golgotha waar Jezus stierf.

Een man van smarten. Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen en onze smarten gedragen(Jes.53). Breng uw problemen bij Hem. En probeer ze in vertrouwen los te laten. Verwacht Hem en u zult niet beschaamd uitkomen.

In Jesaja 40 staan prachtige teksten.

Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwige God is de Here, Schepper van de aarde. Hij wordt niet moe, niet mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft hen die moe zijn kracht en die zwak zijn maakt Hij weer sterk. Jongelingen worden moe en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; Zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen maar worden niet moe, zij wandelen maar worden niet mat.

Prachtige bemoedigende woorden. Dat is een belofte. Daarom; hef je hoofd omhoog en verwacht Hem in uw nood.

 

 

Tekst voor deze dag (3)

Vrede de op aarde?

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus (Rom.1:7)

Vrede?  De winter komt er aan. Als het begint te sneeuwen dan heeft dat voor mij altijd iets van vrede. De natuur wordt stil en zachtjes komt er een witte deken te liggen. Rommel en puin worden bedekt.
De wereld verandert. Er dient zich een nieuwe wereld aan. Dat zijn momenten van vrede. Vrede in een wereld die in puin ligt. Maar de sneeuw dwarrelt ook neer in de vluchtelingenkampen waar groot en klein huilen van de kou en honger. Vrede?

Morgen is de eerste adventzondag. Dan begint voor vele christenen de voorbereiding op de kerst. Misschien wordt er een kaarsje aangestoken. Licht in deze duistere wereld. Vrede op aarde?

Ja, kerst is het feest van de geboorte van Jezus Christus, de Vredevorst. Dan zingen de engelen;

Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. In Het Boek staat het zo vertaald; Vrede op aarde bij mensen die naar Zijn wil leven. Dan geeft God de echte vrede. Vrede in ons hart. En al stormt het dan om ons heen, dan kan het stil en vredig in ons hart zijn.Geen vrede die rommel en puin bedekt. Maar vrede omdat Jezus ons door Zijn bloed gereinigd heeft van onze rommel en puin,
Sneeuw verdwijnt, maar de vrede van God blijft eeuwig.
Kent u die vrede?

Misschien neemt u zich voor om met kerst een keer naar de kerk te gaan. Dat hoort een beetje bij de sfeer. Net als sneeuw.
En dan bedekt die gang naar een kerk even alle puin in uw leven. Voor een moment  Ik hoop en bid voor u dat komende kerst ook uw wereld zal veranderen.
Laat Jezus Christus, het Licht der wereld, in uw hart toe. Dan gaat voor u ook de bede, de zegen uit Rom.1: 7 gelden.
Dan komt God ook naar u toe en zegt;

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Tekst voor deze dag (4)

Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, is in de wereld gekomen. (Joh. 1:9) 

Enige tijd geleden was ik in het Muiderslot en viel mijn blik op deze vaas.
Wat een prachtig gezicht. Gevormd uit een klomp klei en nu prachtig beschenen door het door God geschapen licht. Zonder dat licht van God was deze foto niet zo mooi geworden.

Jezus is gekomen. Hij is het licht der wereld dat de mens zelf verlicht.
De mens, door Jezus verlicht, kan prachtig worden. De duisternis in zijn leven moet door dat licht verdwijnen. Tenminste als we voor Hem kiezen en Hem in ons leven toelaten. Hij wil de grote pottenbakker in ons leven worden.

In Jer. 18: zegt God tot Jeremia ; ga naar het huis van de pottenbakker.
Deze was bezig een werkstuk op een schijf te maken. Mislukte de pot dan maakte hij van dat leem een andere pot. En dan zegt God;
Zal Ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker? Zie als leem in de hand van een pottenbakker. zo zijt gij in mijn hand, huis Israël.

God de grote pottenbakker. En deze woorden zegt Hij ook tegen ons.
Door zijn woord schiep Hij hemel en aarde. Onvoorstelbaar mooi. Hij schiep Adam uit het stof der aarde en kneedde die aarde tot een prachtig mens. Opnieuw was Hij uitermate creatief; Hij schiep Eva uit een rib van Adam.

Zo kunnen wij ook in de hand van God zijn. Als wij ons leven in Gods hand leggen, vormt Hij ons naar het beeld van Jezus.
Soms kan dat pijn doen, want het kost ons eigen ik. Onze trots en hoogmoed zullen we prijs moeten geven. Maar dat brengt rust en vrede. We hoeven geen schijn meer op te houden, geen leven dat draait om goedkeuring van mensen. We worden vrij!

Maar ook moeilijke omstandigheden kan God omkneden ten goede. God is enorm creatief. De bijbel zegt dat God zelfs het kwade gebruikt om er iets goeds van te maken.  Het ultieme voorbeeld is Jezus. Satan dreef het volk tot het kruisigen van Jezus. Maar dat kruis, Zijn dood en opstanding werden zijn eigen ondergang.

U denkt mislukt te zijn? Geef uw leven in de hand van de pottenbakker, van God.
Hij wil uw mislukte leven maken tot iets nieuws, iets moois. Misschien zit u vast in grote problemen en ziet u geen uitkomst.
Vertrouw op de grote Pottenbakker en Hij zal een mooie vaas van u maken.
En als het licht van God dan op uw leven schijnt, zult u als een parel zijn.
Hoe groter de druk, hoe mooier de parel die te voorschijn komt.

Vertrouw Hem, Hij zal het maken.

 

 

Tekst voor deze dag (5)

Het Woord doen!
Normandië laat vaak een imposante rotsachtige kustlijn zien.
Hoog op die rotsen zie je vaak kleine dorpjes liggen. Veilig op de rotsen gebouwd.
Al gaat de zee nog zo te keer en zijn de golven nog zo hoog, de bewoners zijn veilig. En de soms enorme golven kunnen hen niet bereiken.

Zo is het ook met het Woord van God.
Jezus is de rots waarop wij mogen bouwen. Het geloof in Hem brengt ons veilig door de stormen van het leven heen.
Maar wat is geloof? Geloof is niet alleen een passief geloof zonder daad.

Jezus zegt in Lucas 6: 46-48
Wat noemt gij Mij Here, Here en DOET niet wat Ik zeg?
Een ieder die tot Mij komt, mijn woorden hoort en ze doet is als iemand die bij het bouwen van een huis diep graaft en het fundament op de rots legt. En als dan de watervloed komt en de golven tegen het huis slaan, dan zal het niet wankelen.

Maar wie hoort en het NIET doet is als iemand die een huis bouwt zonder fundament. Als de stormen komen zal het een bouwval worden.
Enige tijd geleden was ik in een huis dat van buiten en binnen veel scheuren vertoonde , ik telde er minstens twintig.
Vermoedelijk was het fundament ondeugdelijk en niet op harde grond gelegd.

Als we bestand willen zijn tegen de stormen van het leven, zullen we het hele Woord van God moeten geloven en het in de praktijk brengen.
God geeft ons in de bijbel richtlijnen die leven brengen. Pas als we die ook praktisch toepassen brengt het leven voort.
Voor nu, maar ook voor eeuwig.
Deze woorden zullen ons door de stormen van het leven loodsen.

Al staat de zee hol en hoog

en zweept de storm ons voort

Wij hebben Vaders Zoon aan boord

En, t veilige strand voor oog.

 

 

 

TEKSTVOOR DEZE DAG (6)

Advent, voorbereiding op kerst.

De eerste Adventzondag is voorbij en de tweede dient zich aan.
Wat hebben we deze week gedaan? Was er advent ook midden in de week?
Als ik de parkeerplaats van een supermarkt oprij, blijkt die overvol. In de supermarkt zelf is het goed toeven. De schappen liggen vol. Karretjes rollen aan mij voorbij. De crisis lijkt voorbij.
We slaan in voor sinterklaas en kerst en staan ongeduldig in de rij.
Het is immers vrede op aarde?

 

 

 

Wij winkelen verder en hebben haast.
Met onze overvolle karren wachten we ongeduldig voor de kassa.
Thuis vullen wij de koel -en diepvrieskast tot er niets meer bij kan.
Zo bereiden we ons voor op sinterklaas en de kerst.
Maar ook hier begint de oorlog. Nu nog in het klein.
De kinderen weten niet meer of piet nog zwart mag zijn.
Het is de geest van deze tijd, enkel onverdraagzaamheid.
vrede op aarde.?

In Aleppo vecht men voor het leven. Ook onze broeders en zusters hebben honger en verdriet
De afgelopen tijd zijn velen van hen gruwelijk gemarteld en vermoord. Kerken geplunderd of platgebrand.
Daar zijn geen supermarkten meer.
Vrede op aarde?

God wees onze aarde genadig. We mogen de komst van Uw Zoon gedenken. De Vredevorst.
Here God, wij vieren feest, maar U huilt.
Jezus kwam op aarde en stierf aan het kruis, de werken van de duisternis verbrekend.
Maar het gebulder van de kanonnen gaat door, zaaiend dood en verderf.
Vrede op aarde?

Heer, laat de kracht van het kruis weer zichtbaar worden op deze aarde, waar knieën zich buigen voor U. onze Heer.
Dan kan de boodschap van vrede de wereld weer vervullen. Alleen het kruis kan haat tussen volk en ras nog stoppen..
Dan komt er vrede in de harten. Heer, wat een wonderbare kracht heeft dat kruis.
Alleen bij dat kruis wordt vrede werkelijkheid.Vrede op aarde voor mensen waar God een welbehagen in heeft.

Ervaart u die vrede in het hart?

 

 

Tekst voor deze dag.(7)

De Vredevorst.

Als ik heel vroeg in de ochtend vanuit mijn slaapkamerraam over mijn woonplaats heen kijk dan is het stil. Heel stil. Geen kanongebulder. Geen bombarderende vliegtuigen. Geen terreuraanslagen.

Maar al te goed weten we hier wat terreur is. De oorlog ligt nog vers in het geheugen. Rond 600 mannen, zonen, werden weggevoerd en kwamen om. Een groot deel van onze woonplaats werd platgebrand. Dood, rouw en verdriet kenmerken dit dorp.Ja, het is nu stil. Zondag gaan de kerkdeuren weer open. Advent in de kerken.

Maar hoe is het met de 20.000 inwoners van deze plaats die niet (meer) naar de kerk gaan?
Betekent Advent voor hen alleen het druk zijn met de kerstinkopen?Hoe is het met al die mensen in de wereld die God niet kennen? Hoe is het met u? Met jou?

Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de Vredevorst (Jes.9:5)
Hier is het stil, maar het bombarderen gaat door. De terreur gaat door.

Hollande en Obama roepen; de terreur zal ons er niet onder krijgen. Wij zijn sterk.
Maar in de huiskamers van de nabestaanden is verdriet, rouw, verslagenheid.
Een man, een vrouw, een kind is weggerukt uit hun leven.

Net buiten de grenzen van de EU spelen zich hartverscheurende taferelen af.
In Syrië worden steden plat gebombardeerd. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven;

de Vredevorst. Heer waar bent U?

 

Met kerst gedenken we de komst van deze Vredevorst. Maar Hij ligt niet meer in die kribbe.
Gode zij dank, Hij was dood, maar is opgestaan. Hij leeft. Hij is Heer en Hij regeert.

Misschien voor velen onzichtbaar. Maar spoedig komt de tijd dat Hij in al Zijn kracht en glorie zal verschijnen.
Dan zal Hij alle tranen afwissen bij hen die Hem als Heer hebben aanvaard.

Kerst betekent; vrede op aarde in de harten van hen waar God een welbehagen in heeft.
Jezus zei; Vrede laat Ik u , mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u.

Wij leven nu in een wereld die steeds verder van God afdwaalt. Waar dood en verderf heerst.
Waar miljoenen mensen de normen en waarden van God aan hun laars lappen.
Dan moeten we ons afvragen wanneer de maat van ongerechtigheid voor God vol is.
Dan zal Hij komen met Zijn oordelen.

 

Misschien gaat u straks naar de kerk. Misschien heeft u die vrede in het hart waar Jezus over sprak.
Geweldig. Als Jezus terug komt hoeft u niet bang te zijn.
Mal. 4: 2 zegt over die dag: Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan,

en er zal genezing zijn onder haar vleugelen.
Dan zal er een tijd komen waarin geen dood, geen rouw, geen verdriet, geen geklaag en moeite meer zal zijn. (Openb. 21:4)
Kerst betekent; God komt naar ons toe. Hij kwam en Hij komt nog steeds naar de mensen toe.

Ook naar hen die God nog niet kennen. Ook naar u. Ook naar jou.
Sta er eens bij stil dat kerst meer is dan vrije dagen en lekker eten.

 

 

Tekst voor deze dag (8)

Johannes is zijn naam.

Johannes de Doper. Zijn vader Zacharias was priester in de tempel. En terwijl hij dienst deed verscheen hem een engel. Plotselinge stond hij daar, naast het reukofferaltaar.
Zacharias was met vrees vervuld toe hij die engel zag staan. Maar die engel stelde hem gerust en zei; Zacharias , jouw vrouw zal een kind krijgen en jullie zullen het de naam Johannes geven.
En hij zal al in de moederschoot vervuld zijn met de heilige Geest. (Lucas 1: 15)
Hij zal in de geest en de kracht van Elia een wegbereider voor Jezus zijn.

Het was een bijzondere ontmoeting. Steeds als er een boodschapper van de almachtige God naar deze aarde kwam, werd men met vrees en ontzag vervuld.
Als wij nu een blik in de hemel zouden kunnen werpen dan zouden wij met ontzag vervuld worden.

 

De almachtige God, de Schepper van hemel en aarde zittend op de troon.

Naast Hem Jezus die alle macht van Zijn Vader gekregen heeft.
Hij regeert. Dan zien we een legerschaar van engelen om Hen heen die met luide stem roepen;

Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte,

en de eer en de heerlijkheid en de lof.

 

De komst van dat Lam gedenken wij de volgende week. Dan is het kerstmis, de geboorte van dat Lam, van Jezus.
Eens zullen alle mensen voor die almachtige God en Zoon komen te staan.
U, die dit leest, gelooft misschien niet. Maar alle mensen zullen voor Gods troon komen te staan.

Bent u daar klaar voor? Zo niet, maak u dan gereed, want deze Jezus komt spoedig terug.
Die komst zal ontzagwekkend zijn. Groots en vol macht en majesteit. Geen kindje in de kribbe, maar als Heer,
die alle macht in hemel en op aarde heeft.
Dan zal een ieder die zijn leven niet aan God heeft gegeven met angst en ontzag vervuld worden.

Zacharias en Elisabeth waren, menselijk gezien, niet meer in staat kinderen te krijgen. Daar waren ze te oud voor.
Maar Gods heilsplan krijgt op bovennatuur wijze gestalte. Het begon met de belofte aan Abram.
Op een bovennatuurlijke wijze hebben ook zij in ouderdom een kind gekregen.
Gods wegen zijn bovennatuurlijk.

Johannes is zijn naam. Deze Johannes ontmoette Jezus al voor zijn geboorte.
Toen Maria in verwachting was ging ze op bezoek bij Elisabeth.
Bij die ontmoeting sprong de nog ongeboren Johannes in de moederschoot op van vreugde.

Daar was de herkenning van de heilige Geest en de Zoon van God.
Zij kwamen naar deze aarde om ons te roepen en te redden.
Johannes was immers al in de moederschoot vervuld met de heilige Geest.
Samen zouden zij Gods reddingsplan uitvoeren. Allebei waren ze in de moederschoot.
De heilige Geest zou (en zal) de mensen aansporen zich te bekeren tot Jezus en Jezus zou op het kruis de mens met God verzoenen.

 

Deze Johannes groeide op in de woestijn tot de tijd kwam dat God zei;
Ga, kondig de komst van Jezus aan.(Lucas 3:2) Het is nu de tijd.
In die voorbereidingstijd werd hij geestelijk door de heilige Geest krachtig gemaakt.
Hij zou uitgroeien tot de grootste profeet. Jezus zei van hem; Ik zeg u dat, onder alle mensen, die uit vrouwen geboren zijn,
niemand groter is dan hij, maar de kleinste in het koninkrijk is groter dan hij.(Lucas 7:28)
Hoe kondigde deze Johannes de Doper Jezus aan? Hij begon met de woorden;
Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan.?

Hij zei tot hen; Ik doop u met water, maar Jezus komt, Hij is sterker dan ik.
Hij zal u dopen met Geest en met vuur. Welk vuur?
Het vuur dat scheiding brengt tussen hen die Jezus aannemen en hen die Jezus verwerpen.
En dan zegt de Bijbel; Met nog vele andere vermaningen bracht hij onder het volk het evangelie.

Kerstmis, Jezus is geboren. Hij kwam naar deze wereld om de mensheid te redden uit zijn verloren toestand.

 

Hoe viert u kerst?
Heeft u, heb jij, je leven in orde gemaakt?
Toen Jezus voor het eerst in de tempel werd gebracht was daar een man, genaamd Simeon.
Hij had van de heilige Geest een woord gekregen.(Lucas 2: 26)
Deze had tot hem gezegd; voor je dood gaat zal jij de Redder Jezus Christus zien.

En toen de kleine Jezus in de tempel werd gebracht nam hij het in zijn armen en zei;
Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, zoals U beloofd hebt, want mijn ogen hebben Uw heil gezien.
Deze Simeon kon in vrede sterven. Hij had Jezus ontmoet.

Hoe staat het met u, met jou. Heeft u ook Jezus omarmd? Hem in uw leven toegelaten?
Kunt u, net als deze Simeon zeggen; nu kan ik in vrede sterven want ik heb Gods heil gezien?
Of kunt u de wederkomst van Jezus in alle rust en vrede tegemoet zien?
Als u nog geen keuze hebt gemaakt, doe het dan nu.

Jezus stierf ook voor uw zonden. Belijdt die zonden en vraag vergeving en laat God in uw leven toe.
Jezus komt terug. En eenmaal zult u voor Gods troon staan en dan zal God vragen;
wat heb je met mijn Zoon gedaan? Hem afgewezen of aanvaard? Op die keuze zult u geoordeeld worden.

Kies dan vandaag wie u, wie jij, dienen zult.

TEKST VOOR DEZE DAG (9)

Geloof het of geloof het niet.

Gelooft u dat er een onzichtbare wereld kan zijn? Natuurlijk gelooft u dat. En de bijbel spreekt daar over.
Natuurlijk is er meer dan u kunt zien.

Volgens de bijbel zijn er twee rijken; het rijk van satan, dat momenteel de wereld beheerst en het Koninkrijk van God dat nu niet zo zichtbaar lijkt te zijn.
Maar schijn bedriegt zegt men wel.

Want de bijbel zegt ook dat Jezus HEER is en alle macht heeft. Satan weet dat en is als de dood voor Jezus.
Er is oorlog tussen die twee rijken. Oorlog om het bezit van de mens. Als u om u heen kijkt , ziet u dat rijk van het kwaad al zijn macht uitoefenen. Maar is er een Gods rijk?

U zegt misschien ; ik geloof het niet. Dat is uw goed recht.
Maar is het een objectief oordeel? Nee, het is een veronderstelling en geen oordeel gebaseerd op waarneming.
Alleen zij die Gods Koninkrijk door geloof zijn binnengegaan kunnen een objectief oordeel vormen.

 

Ze hebben geleefd in het rijk van het kwaad en ervaren nu ook het Koninkrijk van God.
Ze spreken met God, hebben contact met Hem.

Ik besef dat er heel veel vragen zijn. Lees deze website eens door. Daar vindt u antwoord op veel vragen,
Nu wil ik graag een gebed aanreiken waardoor u God zal gaan ervaren.
U moet zich realiseren dat de zonde scheiding heeft gemaakt tussen God en mens.
God is heilig en verdraagt geen zonde, maar Hij houdt veel van de zondaar. Van de mens in nood.

Jezus stierf aan het kruis en droeg de straf op de zonde. En voor elke overtreding hoeft maar 1 keer
betaald te worden. En dat deed Jezus, dus hoeft u dat niet meer te doen als u dat offer van Jezus voor uzelf erkent en aanvaardt.

En de bijbel zegt dat Zijn vergoten bloed ons reinigt van alle zonden.
En pas gereinigd van die zonde kunnen we contact hebben met God.
Elk mens, of die nu netjes geleefd heeft of niet, heeft gezondigd.

Als u God zoekt, maar niet weet hoe te handelen, bidt dan het volgende gebed oprecht en hardop:
(hardop omdat de bijbel aangeeft dat men met de mond belijdt tot behoudenis., uw mond moet iets belijden.)

 

Vader in de hemel,

Ik kom tot U in Jezus naam. Ik wil een keuze voor U maken.

Vergeef mij mijn zonden.

Ik aanvaard Jezus als mijn Verlosser en Heer.

Dank U dat het bloed van Jezus mij schoon wast van alle zonden en dat ik daarom gereinigd tot U kan komen.

Dank U dat Jezus al mijn schuld op zich heeft genomen en ik nu vrij van schuld mag zijn.

Ik wil U mijn verdere leven volgen. Help mij naar Uw normen te leven.

Dank U dat u mijn gebed verhoort.

Amen

God aanvaardt dit gebed en brengt door Zijn Geest uw geest binnen in u tot leven.
De bijbel noemt dat opnieuw geboren worden.

Wees attent, want vanaf dit moment zult u verandering gaan ervaren.
Misschien ervaart u dat direct, maar misschien gaat het geleidelijk.
Ga de bijbel lezen. Begin in het nieuwe testament. Daar wordt het leven van Jezus beschreven.

We leven nu in een kerstsfeer. We gedenken dat deze Jezus is geboren. De Bijbel noemt Hem ook de Vredevorst

 

Nu in deze tijd, vol geweld, hoeven we geen angst te hebben. Als we God in ons leven hebben toegelaten
dan zal er vrede in ons hart zijn. Ondanks alle negatieve omstandigheden.

Deze Jezus stierf aan het kruis, maar is opgestaan uit de dood en zit nu naast God op de troon.
Hij komt terug met kracht en majesteit en iedereen zal vol ontzag naar de hemel kijken.
Dan zal er scheiding komen tussen hen die Jezus hebben aanvaard en hen die Jezus hebben afgewezen.
Dan zal het oordeel komen over hen die Gods uitgestoken hand (Jezus Christus) hebben afgewezen.

Er zal dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Daar zal echte vrede heersen.
En dan zal God bij de mensen wonen en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn.
geen rouw meer, geen moeite meer. Want wat we nu om ons heen zien zal dan voorbij zijn.

En Hij die op de troon zit heeft gezegd: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.(Openb. 21:5)

Misschien twijfelt u. Doe een stap in geloof en vraag door bovenstaand gebed God in uw leven.

 

 

NB. Veel mensen zoeken naar het bovennatuurlijke. Ik hoop dat u alleen via Jezus Christus zoekt naar God.

Hij is de enige weg naar God en Zijn Koninkrijk.

Alle andere wegen leiden naar de duisternis. Via allerlei wegen probeert men in contact te komen met die bovennatuurlijke wereld.

Stop er mee, want u begeeft zich daarmee in het rijk van de duisternis. U zult er door bebonden raken en grote schade lijden.

Als u die weg hebt bewandeld, ga naar God en vraag vergeving. Hij kan u daar vrij van maken.

 

 

Tekst voor deze dag (10)

Kerst is voorbij. Wat doen we er mee?

Vele lezers zullen de woorden van Jesaja 9 gehoord hebben.
Het gaat over overwinning over de duisternis. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder..............

Als we de tekst goed lezen dan valt op dat de omschrijving van de komst van Jezus de duisternis verdrijft en dat Jezus met steeds krachtiger bewoordingen wordt omschreven. Van Kind zijn tot Grote heerschappij voeren.
Kerst is voorbij en de jaarwisseling is aanstaande. Goede voornemens komen in ons op. In het nieuwe jaar willen we het beter doen dan in het oude jaar.
Wat verwachten wij van het nieuwe jaar? Worden we anders of blijven wij in het oude steken. Wat verwacht God van ons?

Wie zijn wij en waar wil God ons heenvoeren? Zit in ons leven ook progressie? Of zijn wij tot geloof gekomen en vinden wij het zo wel goed.?
Ik geloof dat de bijbel ons een ander beeld voorhoudt.

Een Kind is ons geboren. En het geloof in Hem heeft een ieder macht gegeven om een kind van God te worden.(Joh.1: 12) In het gesprek met Nicodémus zegt Jezus; Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Hoe opnieuw geboren worden? Jezus zegt in Joh. 3: 5 ; tenzij iemand uit water en Geest geboren wordt, kan hij het koninkrijk niet binnen gaan. Daar is opnieuw de heilige Geest die een wonder van geboorte bewerkt. Het was de heilige Geest die het Kind verwekte. Het is de heilige Geest die in ons het kindschap van God bewerkt. Alles op bovennatuurlijke wijze. En door het opnieuw geboren worden, wordt de duisternis in ons leven verdreven. En dit nieuwe leven in ons kon alleen tot stand komen omdat Jezus ons voorging.

Hij leefde in Gods nabijheid en groeide op in wijsheid. Via het offer aan het kruis kwam er voor miljoenen de mogelijkheid om niet alleen kind van God te worden, maar ook Zoon van God.
Galaten 4: 6 beschrijft het zo; God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Wauw!. Wij zijn (evenals Jezus) zoon geworden en daarmee erfgenaam.
(Het voert nu te ver om daar dieper op in te gaan).

Niet alleen kind van God, maar ook zoon van God. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Wij mogen zeggen; het zoonschap is ons gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er behoort geestelijke groei te zijn.
Hebr. 5: vanaf vers 11 zegt iets over fundamentele geestelijke groei; want, hoewel gij naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder, die nog van de melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking, hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik van hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Oei, daar wordt nogal wat gezegd. De volgende verzen geven aan dat we niet bij het leggen van het fundament van het geloof mogen blijven, maar dat we verder moeten groeien.

Waarom verder? We zijn toch gered? Ja, alleen het geloof in Jezus Christus is voldoende om eeuwig leven te ontvangen. God dank. Deze genade is voldoende.

 

Maar God wil graag meer van ons.

Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Hebben wij ook heerschappij?

Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs dat wij in Jezus Christus een plaats hebben gekregen in de hemelse gewesten (Ef. 2: 6) Hij bidt dat onze ogen opengaan voor de positie die wij in Christus hebben gekregen. (leest u de hoofdstukken 1t/m 3 eens na) .

Jezus zei tegen de uitgezonden zeventig ; Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de hele legermacht van de vijand. In het boek Handelingen lezen wij van die geestelijke autoriteit. In eigen kracht? Nee. Nooit. Alleen in het besef dat we de naam van Jezus mogen gebruiken. Het is Zijn autoriteit die Hij met ons deelt. Hij is het Hoofd, wij zijn zijn lichaam.

Wij mogen , ja moeten het uitvoeren tot heil van hen die in nood verkeren.
Dan wordt de profetische psalm 149 werkelijkheid;
Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk.
Hij kroont de ootmoedigen met heil.
Laten de vromen juichen met eerbetoon,
jubelen op hun legersteden.
De lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een tweesnijdend zwaard is in hun hand,
om wraak te oefenen aan de volken,
bestraffingen aan de natiën; om hun koningen met ketenen te binden
en hun edelen met ijzeren boeien;
om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken.
Dat is de luister van al zijn gunstgenoten. Hallelujah.

Jezus heeft op het kruis de machten van de duisternis overwonnen. Er is vonnis geveld.
De gemeente mag dat vonnis voltrekken en hen die in duisternis leven uit de greep van de vijand verlossen. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Dank u Vader, dank voor Uw Zoon.

Tekst voor deze dag (11)

 

Bijbel en beeld wenst u een voorspoedig en gezond 2017 toe.

Maar bovenal Gods nabijheid in deze onzekere tijd waar oorlog en geweld onze wereld beheerst.

Jezus zegt; komt allen tot Mij en Ik zal je rust geven.

Dan kan het ,in positieve zin, stil worden in je leven. Er zal dan rust en zekerheid zijn.

 

Want ik ben verzekerd. dat noch dood noch leven. noch engelen noch machten, noch heden en toekomst,

noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,

welke is in Christus Jezus, onze Here. ( Romeinen 8:38)