Tekst voor elke dag is een pagina waar regelmatig een Bijbelse tekst of overdenking wordt geplaatst.

Onze Vader die in de hemelen zijt,

 

Uw naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen. (Matt.6)

 

Vandaag wil ik bij enkele aspecten van dit prachtige gebed stilstaan.

Vaak wordt een gebed oppervlakkig gebeden. Hoe vaak gaan we er toe over om doordringend te bidden? Echt met heel ons hart en wezen zodat het gebed krachtig wordt? Soms lijkt het meer op een schietgebedje.

En dan wordt een gebed krachteloos. Zelfs dit gebed. En vaak worden enkele woorden uit dit gebed op een verkeerde wijze gebruikt.

Het gebed begint met;
Uw naam worde geheiligd. Jezus zegt niet dat we een boodschappenlijstje bij de Vader moeten indienen, maar Hem eerst moeten eren.
Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt....... dan zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende;
Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. (Openb. 4 vanaf vers 10)
Begint ons gebed met woorden als deze? Hebben wij onze kronen (onze trots, hoogmoed, eigenzinnigheid) voor Hem neergelegd?

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo op de aarde. Beseffen wij  wat wij bidden? Beseffen wij dat, als we met een zieke bidden de woorden uw wil geschiede van uit dit gebed niet mogen gebruiken?

Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Uw wil geschiede is een bede dat het op aarde zal zijn zoals het in de hemel is. In dit gebed is het geen overgave aan de wil van God.

Toen Jezus deze woorden in Gethsemane uitsprak ging het om een overgave aan een immens lijden. Een lijden dat alleen Hij zou ondergaan opdat wij vrij zouden zijn. Wij hoeven niet meer te dragen wat Hij voor ons droeg.

Hoe is het in de hemel?? Er is eerbied en gehoorzaamheid. Er is geen zonde. Openbaring 21 zegt iets over de nieuwe hemel en aarde. God zal bij de mensen wonen.
Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn.

Zo is en zal het in de hemel zijn. En Jezus zegt; bidt dat het op aarde ook zo zal zijn, want zo wil onze Vader het. DAT is zijn wil!

 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood. Wees in geen ding bezorgd zegt Jezus. Uw Vader in de hemel zorgt voor u. Wij mogen onbezorgd leven. Wat een rust!! Leg al uw bekommernissen in Zijn hand. Hij kent uw problemen en zal voor uitkomst zorgen.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Veel mensen worstelen met de vraag of zij de onvergefelijke zonde tegen de Heilige Geest hebben begaan. Ten onrechte maakt die vraag hun leven tot een hel. Hun verlangen om God te dienen wordt bewerkt door de Heilige Geest. Als men die zonde zou hebben begaan, dan zou de Heilige Geest zich allang definitief hebben teruggetrokken. Dan zou er juist verharding zijn.

Maar er is een andere onvergefelijke zonde.
Matth. 6 vanaf vers 15 ; indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
Onvergevingsgezindheid is dodelijk. Een bittere wortel in het hart hebben geeft blijk van niet willen vergeven.  En als u dat ervaart, maak het in orde.
Soms is u zoveel leed aangedaan dat dit tijd kost. Het kan een proces zijn waar u Gods hulp bij nodig heeft. Maar vergeef, het zal ook uw leven vrij zetten. En God vraagt het van u.

 En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Jezus werd door de heilige Geest naar de woestijn geleid om daar door de duivel verzocht te worden.
Hij kon de verleiding van de duivel weerstaan. Wij niet. Laat daarom ons gebed zijn; Vader leidt ons niet in die verzoeking, maar verlos ons van de boze.

En als we om die verlossing bidden laten wij dan met kracht proclameren dat:

van Hem het Koninkrijk en de KRACHT en de heerlijkheid is tot in eeuwigheid.
Die kracht hebben wij nodig om van de boze verlost te worden.
Die kracht had Jezus nodig om wonderen te doen. Lucas 5: 17 ; en er was kracht des Heren, zodat Hij kon genezen.

Proclameer die kracht des Heren. Heer verlos ons van de boze, want van U is het Koninkrijk en de kracht.
En dan kunnen wij zeggen; AMEN, het is zo. Als God iets zegt dan is het zo en dan handelt Hij er naar.

AMEN!

 

 

 

Een tekst voor deze dag.

Wie bij God mag wonen.
Heere, wie zal verblijven in Uw tent?
Wie zal wonen op Uw heilige berg?
Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,
die met zijn hart de waarheid spreekt.
Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet
en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.
Ps. 15:1-3 (HSV)

Wij zijn geschapen naar Gods beeld. God sprak en het was er.
Ook onze woorden hebben scheppende kracht; positief of negatief. Voor onszelf, maar ook voor de ander.
Heer, stel een wacht voor onze lippen.

 

 

Maak ernst met het Woord van God.

In Jesaja 66 vinden we een paar teksten die aangeven dat God onze houding ten opzichte van Zijn Woord, de Bijbel, heel ernstig beoordeelt.

Zo zegt de Here; De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten....... dit alles heeft immers mijn hand gemaakt en zo is alles ontstaan, luidt het woord des Heren; op zulken sla ik acht; op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft.( vers 1-3)
En even verder lezen we; Hoort het woord des Heren, gij die voor mijn woord beeft; uw broeders die u haten, die u verstoten om mijns naams wil, zeggen; dat de Here zijn heerlijkheid tone, opdat wij uw vreugde aanschouwen ( wat een spot). Maar, zegt God, zij zelf zullen beschaamd staan.
Die woorden klinken zwaar; de ellendige, de verslagene, voor wie beeft voor mijn woord. Hij is toch onze Vader? En veel gelovigen denken daarbij dat ze God in hun broekzak hebben. Dat zeggen ze wel niet zo, maar uit hun houding en praten kun je dat wel opmaken.
We beseffen vaak te weinig dat God de Almachtige is. Hij is heilig, Hij heeft ons gemaakt en duldt van ons geen tegenspraak.

Als wij strijd hebben dan hebben we soms de neiging tegen God op te staan. Dan willen we Hem ter verantwoording roepen. Heer, waarom overkomt me dit. Heer doe er wat aan. En we kunnen dan opstandig zijn. Wij allemaal kennen die momenten, denk ik.

Maar reageert God daarop? Nee, pas als we ons hoofd voor Hem buigen, dan komt God naar ons toe. God slaat acht op de ellendige, de verslagene van geest. Hij slaat acht op hen die voor zijn woord beven.
Job heeft dat ervaren. Pas als Job zijn hoofd voor God buigt, dan komt God met zijn zegen.
Zo zelfs dat zijn vrienden naar hem toe moeten komen voor gebed. Want, zegt God, slechts hem zal Ik ter wille zijn, zodat Ik u niets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van Mij gesproken hebt zoals mijn knecht Job. ( Job 42: 8)

God zegent en gebruikt hen die Zijn woord serieus nemen en geen water bij de wijn doen.
Als wij die zegen van Gods woord willen ontvangen, dan zullen wij letterlijk moeten leven en handelen zoals God het zegt. Als we dat niet doen, zijn we dan geen kind van God? Gaan we dan verloren? Jawel, we zijn een kind van God, maar we kunnen wel veel zegen missen.

Jesaja 55 beschrijft het zo mooi;
Zoekt de Here, terwijl Hij zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen- en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen.

En dat trekt God een vergelijking; Zoals de regenen de sneeuw van de hemel neer daalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar........ alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

De schepper van hemel en aarde sprak en het was er. God zei: er zij licht en er was licht. Zijn gesproken woord is helder en duidelijk. Dat woord werkt in ons als wij dat woord ook serieus nemen en niet een eigen interpretatie geven.

Spreuken 3: 5 zegt; vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
Gods gedachten zijn vaak niet onze gedachten en zijn wegen niet de onze.
Daarom is het zo belangrijk dat we Gods woord kennen en niet aanpassen naar onze eigen inzichten.
Anders kan Gods woord niet doen wat God behaagt en dat volbrengen, waartoe Hij het gezonden heeft.

Spreuken 4: 20-22

Mijn zoon, mijn dochter, sla acht op mijn woorden,

neig uw oor tot mijn uitspraken;

laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart.

Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.

Door die woorden komt de volle zegen naar ons toe.
Tegenwoordig horen we dat wij iedereen is zijn waarde moeten laten.
Laten we dan beginnen bij onze Schepper. Laten we dan beginnen met de woorden die Hij tot ons zendt.