Leven zonder God of leven met God.Heel veel mensen leven zonder God. Maar God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld. God wil contact met ons. Maar veel mensen zijn God ongehoorzaam. Dat noemt God zonde en die zonde brengt scheiding. Lees hier hoe God weer met jou in contact wil komen. Jezus zei; Ik ben de weg naar de Vader.

Zonde brengt scheiding. Scheiding tussen God en mensen. Zonde heeft de wereld gemaakt zoals die nu is. Maar Jezus Christus brengt  ons terug naar God de Vader. Hij stierf voor ons aan het kruis.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet in Hem gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God

Gods doel met ons leven

God schiep de mens goed en volmaakt.

Het was Zijn bedoeling om met de mensen in vrede te leven. Vriendschap te hebben.

Maar Hij gaf de mens een vrije wil. Hij schiep geen robots. Maar met die vrije wil koos de mens verkeerd. Ook nu kunnen we kiezen tussen goed en kwaad.

God had Adam en Eva alle vrijheid gegeven. Ze mochten over de aarde heersen. Maar God gaf hen 1 verbod. Dat verbod werd echter overtreden. Als God geen verbod had gegeven, dan hadden ze niets te kiezen, dan was er geen vrij keuze.

Door dat verbod te overtreden kwam de zonde in de wereld.

In plaats van Gods wil te doen besloot de mens zijn eigen weg te kiezen, onafhankelijk van God. Ook vandaag.

Vele mensen leven zonder God.

De bijbel noemt dat zonde

Zonde maakt scheiding

Door de zonde is er scheiding tussen God en mensen gekomen.

De mens, kreeg een zondige natuur en werd zelfzuchtig, op zichzelf gericht en soms tot alles in staat.

DE BIJBEL zegt:

alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.

(Romeinen 3:23)

 

Uw overtredingen zijn het die scheiding maken tussen u en uw God en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen, zodat Hij niet hoort. (Jesaja 59:2)

We proberen goed te leven en denken dat het zo wel goed is. Veel mensen denken God gunstig te stemmen met allerlei goede werken. Of zich in allerlei religies te verdiepen.

Maar daarmee wordt de scheiding niet opgeheven. De zonde blijft en daarmee de verbroken relatie.

Gods antwoord; Jezus Christus

God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. (Rom.5:8)

Jezus is Gods oplossing voor de zonden.

OOk voor uw , voor jouw zonden.

Hij stierf aan het kruis, verlaten door God Zijn Vader, veracht door mensen.

Hij hing daar om ons van de macht van de zonde te verlossen.

 

God gaf zijn eigen zoon.

Jezus  riep vanaf het kruis; Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Jezus nam de straf die wij verdienen op Zich en werd daardoor van Zijn Vader gescheiden. Hij werd in die uren tot zonde gemaakt en zoals er eerder is geschreven; zonde maakt scheiding tussen God en mens.

Jezus stierf aan dat kruis, maar stond op uit de dood! en behaalde de overwinning over zonde en dood. En op dat kruis ontkrachtte Hij de macht van de duisternis. Die macht die Adam en Eva had misleid en aangezet tot zonde.

Het kruis is de oplossing. Daar maakte Jezus de weg naar God weer vrij.

 

Ons antwoord daarop:

'De vraag is; Geldt Gods antwoord ook voor mij? Voor iedereen?

Het antwoord is ja! Maar niet zonder meer.

Je moet je daarvoor willen afkeren van je zonden; je leven aan Jezus Christus toevertrouwen en Hem Heer van je leven laten zijn. Dat wil zeggen dat Hij het voor het zeggen heeft in je leven.

 

De bijbel zegt:

Maar allen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij recht gegeven kinderen van God te worden. ( Johannes 1:12)

Als je dit wilt, erken dan dat je een zondaar bent en wees bereid met Gods hulp je zonden op te geven.

Geloof dat Jezus Christus, door Zijn dood en opstanding, de enige weg voor je verlossing is.

Geef je leven aan Hem over en gehoorzaam Hem.

Als je dit begrijpt en de ernst ervan inziet en je leven met God in orde wilt brengen bid dan b.v. het volgende gebed:

Vader in de hemel,

Ik besef dat ik een zondaar ben en dat ik vergeving nodig heb. Ik geloof dat Jezus ook voor mijn zonden stierf en dat Hij de straf voor mijn zonden aan het kruis betaalde. Ik wil mijn zonden aan u belijden en mij ervan afkeren. Ik vraag U daar vergeving voor.

Ik aanvaard Jezus Christus als mijn Verlosser en Heer. Ik geef mij aan U over  en ik wil U volgen.

Dank U dat U mij verhoort. In Jezus naam. Amen

 

 

 

 

 

 

 

God verhoort een oprecht gebed. Vertrouw op Gods beloften die in de bijbel staan. Lees die bijbel trouw.

Een belofte van God;

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven (Joh. 3:36)

 

Dit is het begin van een nieuw leven. Door deze belijdenis heeft God door Zijn Geest iets in je tot leven gewekt. De bijbel noemt dat  opnieuw geboren worden. Je zult de bijbel beter gaan begrijpen.

Je hebt je nu bekeerd tot God.

 

De volgende stappen zijn belangrijk;

Laat je dopen (door onderdompeling) en probeer dat zo spoedig mogelijk te doen. (de doop zal op deze website nog worden behandeld.)

Bid om vervulling met de Heilige Geest. In handelingen 2:38

kunnen we lezen dat deze stappen op de bekering moeten volgen.

Zoek contact met andere christenen.

 

Tegenwoordig zijn veel mensen met occulte zaken in aanraking geweest. Dat kan bepaalde problemen veroorzaken. Als u dat ervaart, zoek dan contact met christenen die met u kunnen bidden. Blijf daar niet alleen mee worstelen, maar zoek hulp en ondersteuning. 

 

Als u persoonlijke vragen heeft, klik dan hier.