"Wat geloven wij"  geeft heel beknopt weer wat wij geloven. Het zijn de fundamenten van het geloof. De bijbel is het onfeilbare woord van God. Dat is de basis van ons geloof.

Wat geloven wij is een pagina waar de fundamenten van het christelijk geloof worden beschreven. Geloven is je zonden voor God belijden en daarvoor vergeving vragen. Daarbij zeg je tegen God dat je Jezus Christus als je Redder en Zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha gelooft en aanvaardt. God vergeeft die zonden en Zijn Geest zal dan jouw geest tot leven wekken. Dat heet opnieuw geboren worden. Op de pagina God zoeken staat een gebed dat je daarmee kan helpen. De pagina Scheiding en herstel geeft een goed overzicht van het zondeprobleem en Gods oplossing daar voor.

Daarna is het goed om voor je geloof uit te komen. Heel openlijk.
In veel kerken wordt op een bepaalde leeftijd geloofsbelijdenis gedaan. Dat is een goede zaak, maar we moeten ons er van bewust zijn dat de hierboven genoemde stap eerst en heel oprecht moet worden gedaan. We doen geen belijdenis om lid van een kerk of gemeente te worden, maar om te belijden dat we in God geloven en Jezus Christus als Heer in ons leven hebben toegelaten.

Hieronder geven wij onze eigen geloofsbelijdenis.

 

Wij geloven dat;

De Bijbel – Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Wij beschouwen de Bijbel als volledig betrouwbaar, onfeilbaar en kennen haar het hoogste gezag toe voor ons geloof en leven.

God – Wij geloven in één God, die Zich in de Bijbel openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn.

Genade – Wij geloven dat de verlossing die Jezus Christus tot stand bracht, door te sterven voor onze zonden én op te staan uit de dood, volledig het werk is van Gods genade en in geen enkel opzicht een menselijke verdienste is. Die verlossing wordt persoonlijk ontvangen door bekering en geloof.

Bekering – Wij geloven in de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte, waarbij de gelovige de Heilige Geest als onderpand ontvangt.

Vergeving –  Wij geloven in de vergeving en reiniging van zonden door het bloed van Jezus Christus.

Verzoening – Wij geloven in een verzoening met God op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruis van Golgotha.

Doop – Wij geloven in de noodzaak van de Bijbelse waterdoop door onderdompeling, uitsluitend aan gelovigen, als teken van het begraven van het oude leven en het begin van het nieuwe leven met God.

Maaltijd van de Heer – Wij geloven dat Jezus ernaar verlangt dat wij regelmatig Zijn dood gedenken door de viering van het avondmaal.

Vervulling – Wij geloven dat Jezus Christus ons totaal wil vullen met de Heilige Geest. De Heilige Geest inspireert ons met Gods gedachten, met kracht en vreugde. De Heilige Geest bewerkt gaven en bedieningen (bijzondere mogelijkheden) in ons en stelt ons in staat een geheiligd overwinnend leven te leiden.

Gemeente – Wij geloven dat allen die Jezus Christus als hun Verlosser en Heer hebben aangenomen samen de gemeente van Jezus Christus vormen. De gemeente heeft als opdracht alle volken tot Zijn discipelen te maken.

Genezing – Wij geloven dat God heden bij machte is mensen te genezen naar geest, ziel en lichaam.

Joodse volk – Wij geloven dat God een speciale plek in Zijn Plan heeft voor het Joodse volk en dat alle beloftes van God aan het Joodse volk aan hen vervuld zullen worden.

Wederkomst – Wij geloven in de spoedige wederkomst van Jezus Christus als rechter over levenden en doden, met de zekerheid, dat er voor hen die in Christus zijn, geen veroordeling is, maar eeuwig leven

 

 

 

Nog iets over mijn persoon.

Uit de koptekst zult u al wel hebben begrepen dat mijn naam Tammo Schut is. Ik ben nu 74 jaar, getrouwd.

Op Facebook beheer ik een pagina genaamd; Bijbel en beeld van Tammo A. J. Schut.

Hobby's; fotograferen, orgelspelen en in vrije tijd biljarten. Maar mijn verlangen gaat uit naar de verkondiging van het evangelie.

God heeft een ieder lief en wil niet dat iemand verloren gaat.