Wat betekent Pinksteren? Wie is de Heilige Geest? Wat zijn de gaven van de Heilige Geest. Wat zijn de vruchten van de Heilige Geest? Gelden de gaven van de Heilige Geest ook nog voor deze tijd? Wat is het verschil tussen vruchten en gaven? Welke plaats heeft de Heilige Geest in de gemeente? Op al deze vragen gaat deze pagina van Bijbelenbeeld.nl in.

Voor veel gelovigen is Pinksteren en wat er toen is gebeurd niet goed te begrijpen.
Wat betekent het, wie is de Heilige Geest en wat zijn gaven van de Heilige Geest. De Bijbel zegt toch dat de liefde het allerbelangrijkste is?

De Heilige Geest is een deel van de stroom van genadegaven
van God.

Inleidend staan we stil bij het leven van Jezus tot aan Zijn doop en vervulling met de Heilige Geest.
Daarna ziet u alle gaven van God in een schema weergegeven, waarin de liefde centraal staat.

Tot slot gaan we zien hoe God wil dat we elkaar dienen met wat Hij gegeven heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinksteren; Jezus als voorbeeld.

 

In Lucas 4: 18 zegt Jezus; De Geest des Heeren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heeren.
Dat zei Jezus na de waterdoop en de vervulling met de Heilige Geest.

De Geest des Heeren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft.

In het O.T. werden koningen, profeten, priesters gezalfd. Ze kregen door die zalving de kracht en toerusting om hun bediening uit te kunnen oefenen.Ook Jezus had die zalving nodig.

Om een goed beeld te krijgen van die zalving, van die vervulling met de Heilige Geest is het goed om te kijken wat daaraan vooraf ging.

In Lucas 2:40 staat ; het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem .
In de Staten Vertaling staat; en het Kindeke wies op, en werd gesterkt in de geest.
Vanuit de grondtekst wordt daar letterlijk mee bedoeld; en werd gesterkt in de geest (kleine letter) door de Geest (hoofdletter) Het was de Geest van God die dat in Hem bewerkte.
Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Ja, op die jonge leeftijd ook bij mensen. Dat geeft een innerlijke rijping weer, een geestelijke groei.

Ik geloof dat we zonder schroom mogen zeggen dat de vruchten van de Geest, zoals genoemd in Galaten 5: 22 in Zijn leven zichtbaar werden.

De vruchten van de Geest zijn liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat viel ook bij mensen op.
Mogen wij Jezus op dat tijdstip die eigenschappen toedichten? Ja toch?

 

 

Maar die vruchten kwamen niet door de doop met de Heilige Geest, maar waren een gevolg van een relatie met God de Vader. Dat onderscheid moeten we beslist maken om een goed beeld te krijgen van de doop met de Heilige Geest.

De vruchten zijn een gevolg van een relatie met God. Het is Zijn genade die dat in iemands leven uitwerkt. Het is een geestelijke rijping die voor iedereen nodig is, bedoeld om je te veranderen naar het beeld van Jezus.

Uit het leven van Jezus kunnen we opmaken dat het zichtbaar worden van de vruchten van de Geest geen bewijs is dat iemand de doop met de Heilige Geest heeft ontvangen. Ondanks de geestelijke groei en vruchten was Jezus niet klaar voor Zijn bediening. Die toerusting zou komen door de doop met de Heilige Geest. Pas daarna kwam de confrontatie met satan. De Levieten werden onder het oude verbond geheiligd en toegerust door met water gewassen en met olie gezalfd te worden.

Onder het Nieuwe Verbond zijn al Gods kinderen priesters en hebben ook water en olie nodig; doop in water en zalving met de Heilige Geest.

Het gaat in ons leven om de vruchten EN de toerusting.(gaven van de Heilige Geest)
De vruchten hebben te maken met een proces naar binnen toe. Het gaan lijken op Jezus, in ons wezen en karakter.

De Doop (en gaven) is naar buiten gericht, naar die ander die hulp nodig heeft.

 Daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen. Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid om te verkondigen het aangename jaar des Heeren.

 De Doop met de Heilige Geest opent ook onze ogen voor de geestelijke strijd.

 

 

Gods reddingsplan en de daarbij behorende genadegaven.

 

In onderstaand schema staan de bedieningen en de gaven gescheiden. (links en rechts) Het zijn Gods gaven, GENADEgaven, aan ons. In het midden staan de vruchten van de Geest, Wij hebben de verantwoordelijkheid zo te leven dat die vruchten in ons leven zichtbaar worden. Door omgang met God en ons willen laten veranderen naar het beeld van Jezus kan God dat in ons uitwerken.

 

 

 

 

 

 

JEZUS CHRISTUS, GODS ZOON

Hij is het Hoofd van de gemeente en Hij doopt ons met de Heilige Geest. (zie rechterkolom)

Jezus is de grootste gave die God ons heeft gegeven. Wij hebben in Jezus Christus eeuwig leven. (Rom.6:23)

 

De gemeente ,het lichaam van Christus.

Ef. 4:11 ; de gemeente wordt toegerust door

APOSTELEN, PROFETEN, EVANGELISTEN, HERDERS, LERAARS.

( JEZUS HAD DEZE VIJFVOUDIGE BEDIENING

IN ZICH)

 

1 Cor. 12:5

Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde HERE .

 

Deze bedieningen zijn de Gaven van God aan de gemeente in de vorm van menselijke personen tot voortzetting van Christus' bediening op aarde

GOD stelt aan (1 Cor. 12:28)

(geen democratische verkiezing)

 

Hij roept mensen tot deze bedieningen.

 

 

 

God de Vader

Het is God die alles in allen werkt (1 Cor. 12:6)

God de Vader. Jezus de Zoon en de Heilige Geest zijn de 3 personen van de DRIE-EENHEID

God is liefde en door de omgang met Hem worden de vruchten van de Geest in ons ontwikkeld. Daarbij staat de liefde van God centraal. Die moet in ons zichtbaar worden. Door die liefde moeten  de bedieningen (linkerkolom) en gaven (rechterkolom) gedragen worden.

 

1 Cor. 13

Al ware het, dat ik met tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal

 

Vruchten van de Geest

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is;

liefde

blijdschap

vrede

lankmoedigheid

vriendelijkheid

goedheid

trouw

zachtmoedigheid

zelfbeheersing

Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

 

 

 

 

 

 

 

DE HEILIGE GEEST

(het is de BELOFTE die tijdens en vanaf Pinksteren tot heden toe is en wordt vervuld )

(Hand. 2: 18 en 19)

 

1 Cor. 12:4

Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest.

1. Cor. 12:7-11)

woord van wijsheid

woord van kennis

gaven van genezingen

werking van krachten

profetie

onderscheiding van geesten

spreken in tongen

vertolkon van tongen

en in vers 11  HIJ deelt een ieder die toe, gelijk Hij wil.

 

In tegenstelling tot de bedieningen (linker kolom) mogen wij naar deze gaven streven.

(1 Cor. 14 :1)

Jaagt de liefde na EN streeft naar de gaven van de Geest.

 

De gemeente, het lichaam van Christus

 

UITWERKING VAN GODDELIJKE GENADE IN DE GEMEENTE

Rom. 12: 6-8 : profetie, dienen, onderwijzen, vermanen, mededelen, leiding geven, barmhartigheid bewijzen.

1 Cor. 12: 28 : apostelen, profeten, leraars, krachten, gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, verscheidenheid van tongen.

1 Cor. 12: 7-11 : wijsheid, kennis, geloof, genezingen, krachten, profetie, onderscheiding van geesten, tongen, vertolking van tongen.

1 Cor. 12: 18 : Nu heeft God echter de leden, elk in het byzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals HIJ HET HEEFT GEWILD.

 

1 Petrus 4:10 : DIENT ELKANDER, EEN IEDER NAAR DE GENADEGAVE, DIE HIJ ONTVANGEN HEEFT, ALS GOEDE RENTMEESTERS OVER DE VELERLEI GENADE GODS.

( het rentmeesterschap heeft  betrekking op de genadegaven van bedieningen en gaven van de Heilige Geest, goede zorg over de aarde heeft God in Genesis al opgedragen)

 

Het mag duidelijk zijn dat de personen die God voor een bediening heeft aangesteld (linkerkolom) ook de doop met de Heilige Geest nodig hebben.

In de eerste plaats al omdat het onderscheiden van geesten van bijzonder belang is om de gemeente te behoeden voor dwaalleer.

 

 

 

Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft.

Het is belangrijk dat wij beseffen dat God's Gemeente gebouwd wordt door genadegaven en niet door natuurlijke talenten. De discipelen waren ongeletterde mensen. God kijkt het hart aan en wij zijn geneigd naar de uiterlijke dingen te kijken. Natuurlijk mogen we onze natuurlijke talenten ook gebruiken. Ook die hebben we ontvangen.
Maar er is een duidelijk verschil met de genadegaven

Als we het overzicht bekijken dan moeten we ons realiseren dat zowel de bedieningen als de gaven van de Heilige Geest gedragen moeten worden door de liefde. Die liefde en de vruchten van de Heilige Geest groeien in de omgang met God.

In de inleiding is al genoemd dat de vruchten voortkomen uit innerlijke geestelijke groei. Sommige gaven kunnen al direct na de bekering ontvangen worden. Bijvoorbeeld het spreken in tongen en profeteren.

Iedere gelovige moet er voor waken dat er onbalans in zijn of haar leven is.

Geen onbalans

Niet de nadruk leggen op de liefde zonder zich uit te strekken naar de gaven. Maar ook niet streven naar gaven zonder dat er liefde en bewogenheid in het hart is.
In het overzicht komt duidelijk naar voren dat God gaven geeft aan de gemeente in de vorm van door God geroepen personen tot voortzetting van de bediening van Jezus op aarde (zie linker kolom)
Het is God's keuze. Geen mens kan en mag daar invloed op uitoefenen. Ook is er geen streven naar.
De gemeente kan alleen vaststellen dat God bedieningen heeft gegeven. En als dat nog niet is gebeurd, dan zal de gemeente God daarom moeten vragen.

In het rechter gedeelte van het schema komt tot uitdrukking wat beschreven staat in 1 Cor.12:4 .
Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest.

Ook hier is sprake dat God geeft, gelijk Hij wil. Maar de bijbel geeft wel aan dat we naar deze gaven moeten streven.
1 Cor. 14: 1 Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes.
Let wel op het woordje EN. Niet het een of het ander.

 

Maar wat zijn God's principes in het toekennen van gaven?

Ter onderscheiding zou ik twee situaties willen schetsen.

Situatie 1

U bent als kind van God alleen in en moeilijke situatie.
U heeft verschillende gaven nodig. (bv. een zendeling)

God zal u de gaven geven die op dat moment nodig zijn. U vertegenwoordigd op dat moment alleen het Lichaam van Christus.

Hierin zit een gevaar. Als we deze gedachte toepassen op onze situatie, dan lopen we het gevaar vleselijk te denken. In de zin van; God heeft mij de Heilige Geest gegeven, ik heb de ander niet nodig.

En dat is juist God's bedoeling niet

Situatie 2

We hebben de mogelijkheid ons in te voegen in een plaatselijke gemeente. In deze situatie bevinden de meesten van ons. Gelukkig nog wel.
Als we nu 1 Cor. 12:12 e.v. lezen, dan valt ons iets op.
N.l. enkele basisprincipes van God

1. Het basisprincipe dat we afhankelijk zijn van elkaar.

vers 21: en het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig, of het hoofd tot de voeten; ik heb u niet nodig.
(heeft God de gemeente zo samengesteld om onze trots te breken?)

2. Het principe dat God ons een plaats wijst.

Niet wij kiezen, maar Hij bepaalt onze plaats; vers 18 : nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild.

De gedachte dat een kind van God lid is van de universele gemeente van Jezus Christus is op zich juist, maar gaat volkomen voorbij aan bovengenoemde principes, indien met die gedachte het lid zijn van een plaatselijke gemeente van minder belang wordt geacht.

Op geen andere plaats heeft de Heer zoveel mogelijkheden om onze ik-gerichtheid, onze trots en hoogmoed, onze andere negatieve eigenschappen te corrigeren, als in de gemeente.

We mogen ook stellen dat we elkaar nodig hebben om tot geestelijke wasdom te komen.

Ef. 3:17

Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen instaat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus.

Als we de stromen van God's genadegaven zien, dan hebben we dat alles nodig om tot geestelijke evenwichtige volwassenheid te komen.
Ernest Crosby zegt in zijn gedicht "op zoek"

Ik zocht naar mijn ziel; ik vond hem niet

Ik zocht mijn God, maar Hij ontweek mij

Ik zocht mijn broeder; toen vond ik alle drie.

De Heer bepaalt onze plaats.

Zolang wij nog niet hebben ontdekt wat onze plaats is, dan is het mogelijk dat we met onze menselijke natuur bezig zijn, zodat het geen vrucht draagt.
Het kunnen eigen werken zijn, voortkomend vanuit ons menselijk streven of alleen gebaseerd op natuurlijke talenten.

 

 

 

Hoe kunnen we onze plaats vinden in de gemeente?

Rom. 12 geeft de voorwaarden aan.

In de eerste plaats; een volkomen overgave aan God is nodig.

Vers 1  : ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer; dit is uw redelijke eredienst.

Ten tweede; heiliging.

Vers 2 : en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.
De prof. Brouwer vertaling zegt; maar vertoon een andere gedaante.
En daarna volgt: OPDAT GIJ MOOGT ERKENNEN WAT DE WIL VAN GOD IS.

Ten derde; bedachtzaamheid.

Vers 3 : koester geen gedachten hoger dan u voegen (denk niet te hoog van uzelf), maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
( niet te hoog van jezelf denken, maar ook niet te laag).
De Canisiusvertaling geeft dit aspect heel mooi weer.... maar zich op de juiste waarde te schatten, volgens de mate van het geloof, die God een ieder heeft toegemeten.)
Dus geen gewilde nederigheid, maar leren jezelf op de juiste waarde te schatten.

Die mate van geloof heeft niets te maken met het reddend geloof in Jezus Christus. Dat kan iedereen, als hij wil, ontvangen. Nee, het gaat om de mate van geloof voor een bediening of gave van de Heilige Geest.
Leer te onderscheiden welke mate van geloof je van God hebt ontvangen. God heeft u een unieke mate van geloof gegeven.

Een hulpmiddel om dat te ontdekken is te onderkennen wat er binnen in je leeft. Welke diepste verlangens heb je? Om zieken de handen op te leggen?
Misschien heeft God je dan die mate van geloof gegeven om voor zieken te bidden waardoor ze genezing ontvangen.
Iedere gelovige heeft de opdracht om voor zieken te bidden. God wil gebeden zijn. Gebed brengt God (oneerbiedig gezegd) in beweging.
Maar als je een mate van geloof hebt om voor zieken te bidden, dan zal je ervaren dat je steeds opnieuw die bewogenheid hebt. Je kunt het wegredeneren, maar het komt steeds terug.

Men houde zich aan de maat van het geloof.

In de praktijk betekent dit dat iedereen een beperkt gedeelte heeft ontvangen. Het kan meer of minder zijn dan wat de ander heeft ontvangen.
Misschien heb je meer ontvangen. Dan zal je snel onbegrip in je omgeving tegenkomen.
Een ander kan een grotere mate van geloof hebben ontvangen.
Wees dan nederig en erken dat de ander van Godswege een werk kan doen waar jezelf geen geloof voor hebt.
Wees daarom voorzichtig in je oordeel over anderen, want ongewild zou je een werk dat God door een ander wil doen, door eigen ongeloof, in de weg kunnen staan.

Ten slotte nog een waarschuwing. Ga niet buiten de mate van geloof die je hebt. Dan kom je in een kramp terecht of je knapt geestelijk af.
Besef aan de andere kant dat het God is die jou geloof geeft en handel er naar. En geloof kan groeien.

Het is God die alles in allen bewerkt. Hij is groots en almachtig. Geef Hem de ruimte in je leven, ook in je geloofsleven. Dan kan Hij bovennatuurlijke dingen door jou heen doen.

 

 

 

 

 

 

Samenvatting;

Bekeert u, laat u dopen en gij zult de belofte van de Heilige Geest ontvangen.

Bekering is een werk van de Heilige Geest. In het leven met God zullen vruchten van de Geest gaan groeien.

De Heilige Geest is een Persoon en door de doop met de Heilige Geest ontvangen wij Hem en met Hem gaven als toerusting en tot dienstbetoon aan anderen.

Die doop opent tevens onze ogen voor de geestelijke strijd die er is en onze plaats daarin.