God geneest. De bijbel geeft aan dat God geneest. In het Oude Testament wordt Hij de Heelmeester genoemd. In het Nieuwe Testament heeft Jezus onze zonden en ziekten gedragen. Jesaja 53 schaart dat onder het volbrachte werk van Jezus aan het kruis.

Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn;

help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof. ( Jer. 17: 14)

Het is een roep van Jeremia om hem te vrijwaren van het oordeel over Juda.

In het Oude Testament heeft God ziekte en zwakheid gebruikt als instrument van oordeel over de zonde. God stelde zijn volk voor de keuze; Hem dienen met als gevolg zegen en gezondheid of Hem verlaten met als gevolg ziekte en dood. En God zegt ; kies dan heden wie gij dienen zult.

Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. Door de Here lief te hebben en naar zij stem te luisteren, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land dat Ik uw vaderen beloofd heb.

Keer op keer verliet het volk God met als gevolg ziekte en dood. Maar als het volk zich bekeerde openbaarde God zich als hun Heelmeester. Dr. H. Bavinck (Ger. Dogmatiek11) schreef;

God is die Hij heet, en Hij heet die Hij is. Wat Hij van zichzelf openbaart wordt in bepaalde namen uit gedrukt.
Eén van die namen is Jehova- Rophe, wat betekent Jehova geneest.
God geneest. Het ligt in zijn wezen om te genezen. De Ik ben, die Ik ben heet ook Ik ben uw Heelmeester. En Hij is onveranderlijk.

Een betekenisvolle gebeurtenis lezen we in Numeri 21: 4- 9.
Het volk had gezondigd en God zond vurige slangen en velen vonden de dood. Maar na belijdenis gaf God uitkomst. Hij zei tot Mozes; maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En een ieder die zijn blik daarop richtte bleef in leven.

In het gesprek met Nicodémus zegt Jezus; en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. (Johannes 3: 14)
Door de zonde zijn wij allemaal door de slang gebeten. En zoals het volk Israël hun blik moest richten op de koperen slang op die staak, zo moeten wij onze blik richten op Jezus aan het kruis. Daar vinden we leven en genezing. Waarom wordt Jezus vergeleken met die koperen slang?

Die koperen slang was een kopie, geen echte slang. Zo is Jezus, die geen echte zondaar was, tot zonde gemaakt. Hij heeft onze zonden op zich genomen en is daarmee een beeld van de zonde.11 Cor. 5: 21 zegt;

laat U met God verzoenen, Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem.
Bij dat kruis vinden we leven en genezing. De Jehova Die geneest in het Oude Testament is de Jezus Die geneest in het nieuwe testament. De bediening van Jezus begon met genezingen.

En Hij opende Zijn openbare prediking met de woorden uit Jesaja 61: 1 ;
De geest des Heeren Heeren is op Mij, opdat de Heere Mij gezalfd heeft om de blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om aan gevangenen vrijheid uit te roepen en aan gebondenen opening der gevangenis.(Lucas 4: 18,19)

God zei in de woestijn ; richt uw blik op de staaf met de koperen slang en gij zult genezing vinden van de beten van de slang en gij zult leven.

Jezus stierf voor ons aan het kruis. Als we onze blik richten op Hem , op dat volbrachte werk dan vinden wij eeuwig leven, maar ook genezing. Genezing van de slangenbeten.
Slangenbeten? Bij de genezing van de verkromde vrouw zei Jezus; moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke satan achttien jaar gebonden had, niet losgelaten worden van deze band? (Lucas 13: 16).

Als we ziek zijn, laten we dan onze blik richten op het kruis. Jesaja 53: 4, 5 en 10 : Nochtans onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Door zijn striemen is ons genezing geworden en vers 10 ; Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen, Hij maakte hem ziek.

God maakte Jezus tot zonde, Hij maakte Jezus ziek. Alles opdat wij vrij zouden komen van zonde en ziekte. Het volbrachte werk is verleden tijd. Het is gebeurd. Jezus is voor mij tot zonde gemaakt. Hij droeg de straf voor mij. Jezus is voor mij ziek gemaakt zodat ik gezond mag zijn.

Als we dat echt gaan beseffen dan gaan er wonderen gebeuren. En dan kunnen wij met David belijden;

Loof de Here, mijn ziel,

en al wat in mij is, zijn heilige naam;

loof de Here, mijn ziel

en vergeet niet een van zijn weldaden;

die al onze ongerechtigheid vergeeft,

die al uw krankheden geneest.


De Heelmeester uit het Oude Testament is tot ons gekomen in Jezus Christus.
Laten we dat belijden.

Heer u heeft mijn zonden en de straf daarop gedragen waardoor ik vrij ben.

Heer u heeft mijn ziekten gedragen waardoor ik genezen ben.