Woorden hebben kracht. Jouw woorden hebben kracht, maar vooral Gods woorden hebben kracht.De overdenking" sla acht op Mijn woorden" gaat over de kracht van Gods woorden. Proclameer de woorden van God.

 

Sla acht op Mijn woorden

 Sla acht op Mijn woorden.

Gods woorden hebben kracht. Als God spreekt dan gebeurt er wat. God sprak en er was licht. God sprak en er was leven.
God spreekt ook nu. Op veel manieren. Maar in de eerste plaats door Zijn Woord, de Bijbel.

Als wij die woorden belijden, dan hebben ze kracht.
Als wij de omstandigheden belijden hebben ze ook kracht, maar dan vaak negatieve.

Veel mensen zijn met negatieve woorden opgegroeid en die woorden hebben vaak hun leven getekend.
Maar daar kan een omkeer in komen.

Als wij ons binnenste voeden met de krachtige woorden van God dan zullen deze woorden ons nieuwe kracht en nieuwe moed geven.
Dan zullen die woorden de negatieve woorden waarmee we zijn opgevoed ontkrachten en zal er nieuw leven in ons komen.

In Spreuken 4 vanaf vers 20-24 en vers 10 staan woorden die we moeten toepassen in ons leven.

Hoor wat God tot ons zegt;

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden
neig uw oor tot mijn uitspraken (niet tot wat mensen zeggen)
laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart.
Want zij zijn leven voor wie ze vinden,
genezing voor hun ganse lichaam.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,
want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Doe weg van u de valsheid van mond
en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.

Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan,
opdat uw levensjaren talrijk worden.

Wat een kracht spreekt er uit deze woorden; leven en genezing voor ons lichaam. De Bijbel zegt elders; met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. (wat ook genezing betekent) (Rom. 10 : 10)

Wij kunnen kiezen en deze woorden geloven en belijden of we kunnen ze afwijzen. Maar Speuken18: 20 en 21 waarschuwt ons. Daar staat;
Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd;
hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen.
Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.

 

 

Wilt u reageren? klik hier.

 Misschien een wat moeilijke tekst. Maar je zou het kunnen vergelijken met goed of slecht eten. Als je je keer op keer vol eet met slecht eten, slecht voor je gezondheid, dan maakt het je ziek en veroorzaakt uiteindelijk je dood. Goed eten bouwt je lichaam op en zal je gezond en sterk maken.

Gods woorden zijn positief en brengen leven. Als we onze negatieve omstandigheden blijven belijden dan zullen die woorden ons afbreken.

Er staat niet voor niets dat we ons ver moeten houden van de verkeerdheid der lippen.
Oh,onze mond. Die kan zegenen maar ook vervloeken.
Niet alleen een ander, maar ook onszelf.

Wat leeft er in ons hart? Gods uitspraken? Dan zal onze mond daarvan overvloeien en leven brengen. Maar niet alleen leven, ook genezing van ons hele lichaam.

Vooral dat laatste is een moeilijk punt voor ons mensen.
Wij kijken naar onze omstandigheden en belijden die.

God zegt nee, belijdt Mijn woorden. Lees ze niet alleen, maar belijdt ze !
Genezing is maar één aspect van ons belijden.

De woorden van God zijn leven voor wie ze vinden.
In de eerste en allerbelangrijkste plaats is het leven, het eeuwige leven door het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruis van Golgotha.

Daar vinden we het werkelijke leven. God vraagt ons vooral dat leven te belijden.
God vraagt ons te belijden dat Jezus Heer is. En voor dat belijden moeten de krachten van de duisternis wijken.

Misschien zit u volop in de strijd. Kijk omhoog. En sla dan toch acht op Gods woorden. Belijdt ze, dwars tegen de omstandigheden in.
En met dat belijden wordt uw binnenste verzadigd.

Dat binnenste wordt verzadigd met de opbrengst van uw lippen.
Kies, dwars door de moeilijkheden heen, het leven te belijden.

Dat is Gods opdracht. Sla acht op Mijn woorden en belijdt ze.
Ze zullen leven brengen. Te beginnen in uw hart.

God, de Schepper van hemel en aarde, spreekt tot ons. Zijn woorden hebben kracht.Ook in uw omstandigheden, in uw strijd. Volg Hem na en spreek Zijn woorden.